Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Huishoudelijk reglement van de wachtdienstonderdelen van Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen vzw

downloadbare versie (pdf) van het geldende huishoudelijk reglement en addendum reglement met betrekking op de functie van de wachtpost bij de organisatie van de wachtdienst

laatst gewijzigd op 04/04/2016

 

1 Reglement met betrekking op de functie van de huisartsenkring bij de organisatie van de wachtdienst

 

1.1 Algemene principes

1.1.1 Organisatie

Het instellen van de wachtdienst, volgens KB 78 Art. 9, voor huisartsen van het grondgebied Zuid–West–Vlaanderen berust bij huisartsenkring HZW vzw

1.1.2 Doel

De wachtdienst voor huisartsen heeft tot doel om enerzijds de continuïteit van de geneeskundige zorgen te waarborgen (t.t.z. een regelmatige en normale toediening van gezondheidszorgen) en anderzijds om aan dringende oproepen gevolg te kunnen geven.
De beschikbaarheid voor andere opdrachten valt buiten deze wettelijke opdracht, vervat in artikel 9§1 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

1.2 Gebiedsomschrijving

1.2.1 Inclusiebepalingen

De wachtdienst behelst oproepen binnen de huisartsenzone van de huisartsenkring en omvat volgende wachtdienstonderdelen:
Wachtdienstonderdeel I: Kortrijk
Wachtdienstonderdeel II : Heule, Bissegem
Wachtdienstonderdeel III: Gullegem, Wevelgem, Moorsele
Wachtdienstonderdeel IV: Menen, Rekkem
Wachtdienstonderdeel V: Lauwe, Marke
Wachtdienstonderdeel VI: Aalbeke, Rollegem, Bellegem
Wachtdienstonderdeel VII: Kooigem, Sint-Denijs, Moen, Heestert, Spiere – Helkijn, Bossuit, Outrijve, Avelgem, Waarmaarde
Wachtdienstonderdeel VIII: Waregem, Sint-Elooisvijve
Wachtdienstonderdeel IX: Harelbeke, Bavikhove, Hulste
Wachtdienstonderdeel X: Anzegem, Vichte, Kaster, Tiegem, Ingooigem, Otegem, Wortegem
Wachtdienstonderdeel XI: Deerlijk, Beveren–Leie, Desselgem
Wachtdienstonderdeel XII: Kuurne
Wachtdienstonderdeel XIII: Zwevegem

De in artikel 1.2.1. opgesomde wachtdienstonderdelen kunnen autonoom opteren om hun wachtdienst te organiseren door een huisartsenwachtpost, mits twee/derden  van de erkende huisartsen waarvan de praktijk gevestigd is op het grondgebied van het wachtdienstonderdeel en die effectief deelnemen aan de wachtdienst hiermee instemmen.
Indien een wachtpost is opgericht kunnen de wachtdienstonderdelen  die hun wachtdienst reeds  organiseren  via deze wachtpost andere wachtdienstonderdelen die beslissen om hun wachtdienst via de wachtpost te organiseren  niet weigeren om aan te sluiten bij de wachtpost,  mits het grondgebied van deze wachtdienstonderdelen aaneensluitend is met het grondgebied dat reeds gedekt wordt door de wachtpost.
De voorwaarde inzake aaneensluitend grondgebied tussen het grondgebied dat door de wachtpost gedekt wordt, en het grondgebied van de wachtdienstonderdelen die wensen aan te sluiten, wordt na twee jaar geëvalueerd en kan  desgevallend op dat ogenblik worden geschrapt.’
Een wachtpost kan enkel bestaan onder de opschortende voorwaarde dat de wachtpost zelfbedruipend is. Een wachtpost mag dus geen extra kosten voor de andere wachtdienstonderdelen van de huisartsenkring teweegbrengen.
De locatie van de wachtpost moet op het grondgebied van de WDO's die deelnemen aan de wachtpost liggen.

1.2.2 Exclusiebepalingen

De verantwoordelijkheid van de huisarts met wachtdienst beperkt zich in de regel tot het eigen wachtdienstonderdeel.
De verantwoordelijkheid van de huisarts met wachtdienst binnen een huisartsenwachtpost strekt zich uit over alle wachtdienstonderdelen die de wacht organiseren via deze huisartsenwachtpost.
Oproepen van buiten het grondgebied van het wachtdienstonderdeel of de wachtpost worden beantwoord in samenspraak met de huisarts met wachtdienst voor het wachtdienstonderdeel, vanwaar de oproep komt.

1.3 Deelname

1.3.1 Inclusie

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle erkende huisartsen en huisartsen in beroepsopleiding van het grondgebied van de huisartsenzone van de huisartsenkring HZW en geeft hen zonder onderscheid dezelfde individuele rechten en plichten.
Onder huisartsen wordt verstaan: artsen die dagelijks functioneren als huisarts en daartoe een duidelijke opstelling aannemen naar het publiek toe, d.w.z. zich herkenbaar maken als huisarts, raadplegingen houden en huisbezoeken afleggen.
Iedere deelnemende huisarts dient te beschikken over een goed uitgeruste praktijkruimte in het gebied, waar hij/zij van wacht is. Hij/Zij verricht zijn taak vanuit deze praktijkruimte. De huisarts van wacht binnen de wachtpost verricht zijn taak vanuit deze wachtpost en hoeft niet per se te beschikken over een goed uitgeruste praktijkruimte in het gebied, waar hij/zij van wacht is, zodoende dat een externe arts ook wacht kan doen in de wachtpost.
De beurtrol van de huisarts met wachtdienst wordt jaarlijks aan de Provinciale Raad van West-Vlaanderen Orde der Geneesheren en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen opgestuurd.

1.3.2 Vrijstelling

Criteria voor vrijstellingen van deelname aan de wachtdienst wegens ziekte, ouderdom of andere geldige redenen worden jaarlijks bepaald door het wachtdienstonderdeel en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van de huisartsenkring. Er zal daarbij rekening gehouden worden met het quotum van deelnemers, nodig om aan de bevolking de regelmatige en normale toediening van gezondheidszorgen te garanderen. Vrijstelling voor deelname aan de wachtdienst moeten door de Raad van Bestuur van HZW vzw bekrachtigd worden.
De vrijgestelde huisartsen dienen evenwel verder financieel bij te dragen tot de werkingskosten van de wachtdienst. Geschillen in verband hiermee worden voorgelegd aan de verzoeningscommissie van de kring en desnoods aan de Provinciale Raad van West-Vlaanderen Orde der Geneesheren.

1.4 Wachtdienstperioden

De huisartsenwachtdienst is permanent functioneel. Deze behelst enerzijds de weekends en de wettelijke feestdagen en anderzijds de weekpermanentie 24u/24u.
De modaliteiten van de subsidiariteit tijdens de weekpermanentie tussen de wachtdienst en de praktijkpermanentie zullen bepaald worden door de Algemene Vergadering van de Huisartsenkring. Dergelijke weekpermanentie blijft in elk geval ondergeschikt aan de wettelijke en deontologische plicht van elke huisarts, om in te staan voor een eigen optimale continuïteit van de zorg binnen de eigen praktijk.
Indien de individuele huisarts tijdens de week (08u - 19u) beroep wenst te doen op de wachtdienst om de continuïteit van de zorgen te verzekeren, heeft hij een voorafgaande meldingsplicht naar de wachtarts toe. Wat betreft de avond- en nachtpermanentie (19u – 08u) tijdens de week vanaf 19u is er geen meldingsplicht, tenzij lokaal anders afgesproken.
De weekenddienst vangt aan de vrijdagavond om 19 uur en eindigt op maandagmorgen om 8 uur.
Op een wettelijke feestdag vangt de wachtdienst aan om 19 uur ’s avonds voor de feestdag en duurt tot 8 uur ’s ochtends na de feestdag.
Valt een wettelijke feestdag na een weekend, dan gebeurt de aflossing om 8 uur de maandagochtend.
Valt een feestdag op een zaterdag, dan vangt de wachtdienst aan om 19 uur de vrijdagavond.
De wachtdienst dient 24u op 24u te worden bemand en dient operationeel te zijn. Het is wenselijk dat op werkdagen (08u – 19u) bij een oproep aan de patiënt wordt gevraagd of hij geprobeerd heeft zijn vaste huisarts te bereiken en zo niet, dient aan de patiënt te worden voorgesteld dit te doen. Hoe dan ook, indien deze huisarts niet kan worden bereikt of de patiënt geen vaste huisarts heeft, dient door de wachtdoende huisarts aan de oproep gevolg te worden gegeven. Indien een huisarts conform art. 1.4 geen voorafgaande melding heeft gemaakt van zijn afwezigheid op werkdagen (08u – 19u), kan dit feit overgemaakt worden aan de geschillencommissie.

1.5 Communicatie

De centrale oproepnummers van de huisartsenwachtdiensten worden kenbaar gemaakt aan het gemeentebestuur, de regionale persorganen, de politie, ziekenhuizen, rusthuizen, dienst 100/112, de Orde der Geneesheren en de Gezondheidsinspectie van West-Vlaanderen.
Aangezien de huisarts zelf verantwoordelijk is voor de continuïteit van door hem/haar verstrekte zorgen, zal hij/zij er bijgevolg voor zorgen dat er een adequate voorlichting is naar de patiënten toe, d.m.v. een antwoordapparaat of telefoonpermanentie met verwijzing naar het centraal nummer en eventueel door een vensterkaart met vermelding van het centraal nummer.

1.6 Registratie en rapportering

De huisarts met wachtdienst heeft de deontologische plicht de continuïteit van de zorgen te verzekeren.
Tijdens de wachtdienst vult de dienstdoende huisarts bij voorkeur het elektronisch registratieformulier in. Dit wordt vervolgens ofwel afgeprint en meegegeven met de patiënt of elektronisch verzonden.
In het geval van schriftelijke registratie zal hij/zij de eerste werkdag na zijn wachtdienst, tijdig contact opnemen met de behandelende huisarts, aangeduid door de patiënt, en hem/haar telefonisch / schriftelijk rapporteren. Hij/zij registreert en bewaart de gegevens van zijn wachtbeurt en maakt deze vervolgens over aan de verantwoordelijke van het wachtdienstonderdeel of aan de kringcoördinator.
De gegevens worden bewaard via de Kring.

1.7 De wachtdienstcoördinatie

1.7.1 Het Collegium Wachtdiensten


Het Collegium Wachtdiensten is een overlegorgaan, bestaande uit de locale wachtdienstverantwoordelijken van de verschillende wachtdienstonderdelen.

1.7.2 De wachtdienstcoördinator


De Raad van Bestuur van HZW vzw, die alle wachtdienstonderdelen overkoepelt, duidt onder zijn leden een wachtdienstcoördinator aan die de werking van de verschillende wachtdienstonderdelen coördineert. Hij/zij is tevens voorzitter van de verzoeningscommissie.

1.7.3 De verzoeningscommissie


De verzoeningscommissie wordt als volgt samengesteld:

- ieder wachtdienstonderdeel zorgt ervoor dat er een huisarts uit hun wachtdienst aangeduid wordt om in de verzoeningscommissie te zetelen
- de voorzitter van de verzoeningscommissie is de wachtdienstcoördinator.

1.7.4 De locale wachtdienstverantwoordelijke

Ieder wachtdienstonderdeel beschikt over een lokale wachtdienstverantwoordelijke, democratisch verkozen voor een periode van 3 of 4 jaar, door de huisartsen van het wachtdienstonderdeel. Dit mandaat wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering van HZW vzw.

1.8 Geschillenprocedure

Elke betwisting i.v.m. de wachtdienstwerking van het wachtdienstonderdeel wordt bij voorkeur eerst op een collegiale wijze besproken door de lokale wachtdienstverantwoordelijke en de betrokken huisarts(en).
Indien er geen oplossing komt gaat de wachtdienstcoördinator van de kring samen met de lokale betrokkenen zoeken naar een oplossing. Indien er geen oplossing lokaal mogelijk is wordt er een verslag opgemaakt door de wachtdienstcoördinator in samenspraak met de betrokkenen. Dit verslag wordt dan voorgelegd aan de verzoeningscommissie van de kring. De verzoeningscommissie bespreekt de klacht, hoort de betrokken partijen en geeft advies via een geheime stemming waarbij minstens 2/3 van alle leden van de verzoeningscommissie zich achter het eindbesluit moeten scharen. Die stemming gebeurt zonder de stem van de wachtdienstcoördinator en zonder de stem van de betrokken locale wachtdienstverantwoordelijke(n) van de betwisting.
De verzoeningscommissie heeft geen sanctionerende bevoegdheden.
Indien met het besluit van de verzoeningscommissie geen oplossing van de betwisting bekomen wordt, wordt advies gevraagd aan de Provinciale Raad van West-Vlaanderen Orde der Geneesheren.
Blijvende betwistingen worden geschillen. Deze worden vervolgens voorgelegd aan de Provinciale Raad van West-Vlaanderen Orde der Geneesheren, die oordeelt over de deontologie, en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen. In afwachting van een uitspraak van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen Orde der Geneesheren, kan de huisarts, die het onderwerp uitmaakt van een geschil in verband met de werking van de wachtdienst, tijdelijk worden ontheven van deelname aan de beurtrol van de wachtdienst op een gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur van de huisartsenkring.

1.9 Praktische richtlijnen

1.9.1 Erelonen


De huisarts met wachtdienst rekent geen andere erelonen aan dan deze voorzien in de RIZIV barema’s.

1.9.2 Attesten


Tijdens de wachtdienst worden enkel de noodzakelijke documenten afgeleverd. Attesten voor werkonbekwaamheid kunnen voor maximaal twee werkdagen afgeleverd worden.

1.9.3 Collegialiteit


Onder geen beding zal de huisarts met wachtdienst de relatie tussen de patiënt en diens huisarts verstoren. Hij/zij zal geen diagnose of behandeling met de patiënt bespreken noch veranderen tenzij in dringende gevallen. Twijfels daaromtrent bespreekt hij/zij rechtstreeks met de huisarts. Tijdens de wachtdienst worden enkel de noodzakelijke zorgen en medicatie toegediend. Dit om de huisarts van de patiënt toe te laten de hem/haar vertrouwde therapieën toe te passen. Ronselen van patiënten, tijdens de wachtdienst, onder welke vorm ook, is verboden.

1.9.4 Verwijzing of opname


Tijdens de wacht zal verwijzing of opname enkel geschieden indien noodzakelijk. De huisarts met wachtdienst zal op de verwijsbrief duidelijk zijn/haar functie vermelden evenals de naam van de huisarts van de patiënt. Hij/zij zal verzoeken eventuele verslagen ook aan deze laatste over te maken. Als er desondanks toch uitslagen uitsluitend aan hem/haar overgemaakt worden, dan dient hij/zij die zo snel mogelijk aan de huisarts van de patiënt over te maken.


2 Reglement met betrekking op de functie van het wachtdienstonderdeel bij de organisatie van de wachtdienst

2.1 De ledenvergadering van het wachtdienstonderdeel

De beslissingsmacht van het wachtdienstonderdeel ligt bij de ledenvergadering.
Er is minimum één jaarlijkse ledenvergadering, waarop de organisatie van de locale wachtdienst besproken wordt. De locale wachtdienstverantwoordelijke kan ten allen tijde een ledenvergadering bijeenroepen (indien hij/zij dit nodig acht of indien minstens 1/3 van de huisartsen hierom vraagt). De aanwezigheid op deze ledenvergadering(en) is voor alle leden verplicht. Elk lid kan punten op de dagorde plaatsen mits tijdig de locale wachtdienstverantwoordelijke hiervan in te lichten.
De locale wachtdienstverantwoordelijke voert de beslissingen van de ledenvergadering uit; beslissingen worden aanvaard met minimum 2/3 van de aanwezige stemmen.
Beslissingen van de ledenvergadering zijn, na bekrachtiging door HZW vzw, bindend voor alle leden.

2.2 Het bestuur

De locale wachtdienstverantwoordelijke kan zich laten bijstaan door een verkozen bestuur.

2.3 Bijdrage

Alle huisartsen van het wachtdienstonderdeel  nemen financieel deel aan alle modaliteiten van de wachtdienst en betalen de bijdrage, volgens een inningswijze bepaald door het wachtdienstonderdeel.
HZW levert ook een bijdrage voor de organisatie van het wachtdienstonderdeel
De ledenvergadering bepaalt jaarlijks het bedrag van de individuele bijdrage voor de werkingskosten van het nieuwe werkjaar, dat begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Nieuw gevestigde huisartsen betalen hun eerste bijdrage voor het werkjaar volgende op het jaar van hun vestiging als huisarts in de gemeente.
Het wachtdienstonderdeel levert een bijdrage voor de organisatie van de wachtdienst door HZW vzw.

2.4 Richtlijnen bij het opstellen van de beurtrol

2.4.1 Opstellen van de jaarlijkse beurtrol


Rekening houdende met de richtlijnen en desiderata van de deelnemende huisartsen stelt de locale wachtdienstverantwoordelijke de meest aanvaardbare beurtrol op, na een jaarlijkse vergadering, waarop alle huisartsen van het grondgebied van het wachtdienstonderdeel uitgenodigd worden.

2.4.2 Aantal wachtbeurten

Het aantal wachtbeurten per huisarts per jaar bedraagt het theoretisch gemiddelde aantal te verrichten wachtdiensten tussen 1 februari en 30 januari door het aantal niet vrijgestelde huisartsen van de wachtdienst.
Het aantal mag hoger of lager zijn dan het gemiddelde aantal. De praktijk opleiders, die een HAIO in hun praktijk in dienst hebben, dienen geen extra wachtdiensten voor hun rekening te nemen. De HAIO presteert minimaal zijn contractueel vastgelegde wachturen met de praktijkopleider in achterwacht.

2.4.3 Groepspraktijken


Leden van een groepspraktijk nemen hoofdelijk deel aan de wachtdienst.

2.4.4 Nieuw gevestigde huisartsen


Nieuw gevestigde huisartsen worden opgenomen in de beurtrol van het kalenderjaar volgend op dat van hun inschrijving in het wachtdienstonderdeel. Zij mogen evenwel reeds deelnemen aan de wachtdienst, na onderlinge overeenkomst.

2.4.5 Overname en vervanging

Huisartsen die in de gemeenten van het wachtdienstonderdeel een bestaande huisartsenpraktijk overnemen of vervangen, krijgen automatisch de wachtdienstbeurten, toegekend aan de titularis van de huisartsenpraktijk.

2.5 Verwisselen van wachtbeurten

Op de ledenvergadering kan er op vrijwillige basis onderling gewisseld worden tussen de verschillende data. Ten laatste op 31 december maakt de locale wachtdienstverantwoordelijke de definitieve wachtlijst op. Het is mogelijk in de loop van het kalenderjaar wachtbeurten te wisselen. De betrokken collega’s brengen zelf de wijzigingen ter kennis van de locale wachtdienstverantwoordelijke.
In geval van heirkracht (overlijden, ziekte, …) dient de locale wachtdienstverantwoordelijke uit hoofde van zijn functie, een passende beslissing te nemen en uit te voeren.

2.6 De locale wachtdienstverantwoordelijke

Hij/zij heeft volgende taken:

2.6.1 Opstellen van de beurtrol


Hij/zij stelt de beurtrol op rekening houdend met punt 2.4 en punt 2.5 van het huishoudelijk reglement.

 2.6.2 Meedelen van de beurtrol


De locale wachtdienstverantwoordelijke zal de beurtrol meedelen aan de Raad van Bestuur van de HZW vzw. HZW vzw deelt de beurtrol mee aan de Provinciale Raad van West-Vlaanderen Orde der Geneesheren en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen, alsook aan de wettelijke instanties.

2.6.3 Toezicht op de werking van het wachtdienstonderdeel


De lokale wachtdienstverantwoordelijke ziet toe op de goede werking van het  wachtdienstonderdeel en heeft inzage in het register van de oproepen. De huisarts met wachtdienst controleert zelf de goede werking van de doorschakeling.
Hij/zij heeft een bemiddelende functie bij eventuele betwistingen, volgens de procedure beschreven in punt 1.8.

2.6.4 Controle op de gegevens voor het beschikbaarheidhonorarium

Hij/zij controleert en bezorgt tijdig aan HZW vzw de nodige gegevens, opdat iedere huisarts van het wachtdienstonderdeel, die aan de wachtdienst heeft deelgenomen, het beschikbaarheidhonorarium zal kunnen ontvangen. HZW vzw verzamelt deze gegevens en bezorgt ze aan het RIZIV.

2.6.5 Verspreiden van het huishoudelijk reglement van de wachtdienst


De locale wachtdienstverantwoordelijke bezorgt, in samenwerking met de wachtdienstcoördinator van de huisartsenkring, het huishoudelijk reglement van de wachtdienst aan alle huisartsen van het wachtdienstonderdeel en legt het voor ter onderschrijving. HZW vzw houdt een lijst bij van de onderschrijvingen en van de weigeringen en meldt de weigeringen aan de Provinciale Raad van West-Vlaanderen Orde en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen.

2.6.6 Afvaardiging van het wachtdienstonderdeel in het Collegium Wachtdiensten


De locale wachtdienstverantwoordelijke zetelt in het Collegium Wachtdiensten van HZW vzw.

3 Deontologische bepalingen

Onderhavig huishoudelijk reglement van de wachtdienst is van toepassing, onverminderd de wettelijke bepalingen en de deontologische adviezen van de Nationale Raad Orde van Geneesheren.
Deontologische regels met betrekking tot de wachtdiensten, verwijzen naar de code van de plichtenleer en de adviezen, uitgewerkt door de Nationale Raad Orde van Geneesheren.

4 Bekrachtiging

Het huishoudelijk reglement van de wachtdienst van de huisartsenkring en de wijzigingen treden in werking na goedkeuring door de Algemene Vergadering van de huisartsenkring en, na goedkeuring door de Provinciale Raad van West-Vlaanderen Orde der Geneesheren en de Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen, die binnen een vervaltermijn van 3 maanden hun opmerkingen en/of goedkeuring zullen melden.


Addendum

Reglement met betrekking op de functie van de wachtpost bij de organisatie van de wachtdienst

 1. Binnen een huisartsenwachtpost gelden enkele specifieke modaliteiten om de wachtregeling praktisch in te vullen.
  A. Kiezen van een wachtpostcoördinator
  B. Ledenvergadering  A. Kiezen van een wachtpostcoördinator

  Binnen de huisartsenwachtpost wordt 1 wachtpostcoördinator gekozen volgens de modaliteiten van het huishoudelijk reglement van de wachtpost. Hij/zij neemt de taken voor de organisatie van de wacht tijdens de uren van de wachtpost over van de lokale wachtdienstverantwoordelijken van de wachtdienstonderdelen die deelnemen aan de wachtpost. Deze taken behelzen dus enkel het organiseren van de wachtdienst voor de uren dat de wachtpost open is. Het organiseren van de wachtdienst buiten de uren van de wachtpost blijft een taak van de lokale wachtdienstverantwoordelijke.

  De taken van de wachtpostco ördinator zijn:
  • Opstellen van de beurtrol: Hij/zij stelt de beurtrol op rekening houdend met punt 2.4 en punt 2.5 van het huishoudelijk reglement.
  • Meedelen van de beurtrol: De wachtpostcoördinator zal de beurtrol meedelen aan de Raad van Bestuur van de HZW vzw. HZW vzw deelt de beurtrol mee aan de Provinciale Raad van West-Vlaanderen Orde der Artsen en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen, alsook aan de wettelijke instanties.
  • Toezicht op de werking van de wachtpost:   
   • De wachtpostcoördinator ziet toe op de goede werking van de wachtpost en heeft inzage in het register van de oproepen.
   • De huisarts met wachtdienst controleert zelf de goede werking van de doorschakeling.
   • Hij/zij bewaakt het tijdig ontvangen van de registratieformulieren van iedere wachtbeurt en       geeft deze informatie door aan de wachtdienstcoördinator van de huisartsenkring.
  • Controle op de gegevens voor het beschikbaarheidshonorarium:
   • Hij/zij controleert en bezorgt tijdig aan HZW vzw de nodige gegevens, opdat iedere huisarts van de wachtdienstonderdelen, die aan de wachtdienst hebben deelgenomen, het beschikbaarheidshonorarium zal kunnen ontvangen. HZW vzw verzamelt deze gegevens en bezorgt ze aan het RIZIV.
  • Verspreiden van het huishoudelijk reglement van de wachtpost:
   • De wachtpostcoördinator bezorgt het huishoudelijk reglement van de wachtpost aan alle huisartsen van de wachtpost en legt het voor ter onderschrijving.
   • HZW vzw houdt een lijst bij van de onderschrijvingen en van de weigeringen en meldt de weigeringen aan de Provinciale Raad van West-Vlaanderen Orde der Artsen en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen.

  B.De ledenvergadering van de wachtpost.

  • Er is minimum één jaarlijkse ledenvergadering, waarop de organisatie van de lokale wachtdienst binnen de wachtpost besproken wordt. De wachtpostcoördinator kan ten allen tijde een ledenvergadering bijeenroepen (indien hij/zij dit nodig acht of indien minstens 1/3 van de huisartsen hierom vraagt). De aanwezigheid op deze ledenvergadering(en) is voor alle leden verplicht. Elk lid kan punten op de dagorde plaatsen mits tijdig de wachtpostcoördinator hiervan in te lichten.
  • De wachtpostcoördinator voert de beslissingen van de ledenvergadering uit; beslissingen worden aanvaard met minimum 2/3 van de aanwezige stemmen.
  • Beslissingen van de ledenvergadering zijn, na bekrachtiging door HZW vzw, bindend voor alle leden.

 

Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw