Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Mobiele gezondheidsapplicaties (geplaatst 15/09/2020)

Beste collega-huisarts,

De tijden veranderen en in deze coronacrisis is dit zeker niet anders. Gezondheidszorg vanop afstand of via digitale weg wordt steeds meer en meer gebruikt en ook allerhande verschillende mobiele gezondheidsapplicaties (gedefinieerd als software die op smartphones wordt geplaatst om gezondheidsuitkomsten, onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg diensten te verbeteren) vinden hun weg naar de patiënt en onze dagdagelijkse praktijk. Voor mijn masterproef (binnen de opleiding tot huisarts) zal ik proberen aan de hand van interviews met collega huisartsen een beeld te krijgen van de visie en opinie van huisartsen op het gebruik en de aanwezigheid van mobiele gezondheidsapplicaties in de huisartsenpraktijk en de gezondheidszorg in het algemeen. In het interview zullen vier hoofdthema’s aan bod komen: “Kennis rond en het gebruik van gezondheidsapplicaties in de praktijk nu”, “ontwikkeling van gezondheidsapplicaties”, “bezorgdheden over en opportuniteiten van gezondheidsapplicaties” en “de toekomst van gezondheidsapplicaties”. Het interview zal ongeveer 45 minuten tot 1 uur in beslag nemen en zal omwille van de coronacrisis af- en opgenomen worden via msTeams, StarLeaf of Clickdoc. De privacy van de deelnemende huisartsen zal ten allen tijden beschermd worden (meer informatie hierover in het informed consent in
de bijlage).

Zou ik u mogen vragen om deze e-mail verder te verspreiden onder de leden van uw huisartsenkring? Op die manier kunnen we tot een voldoende aantal deelnemers komen voor een representatieve studie. 
Later zal ik de deelnemende huisartsen een samenvatting van de resultaten van mijn masterproef bezorgen en op het einde van het interview bent u ook vrij om mij nog extra vragen te stellen over bepaalde onduidelijkheden rond het gebruik van mobiele gezondheidsapplicaties.

Indien u graag zou willen deelnemen aan deze studie, kunt u mij een mail sturen op het volgende e-mailadres: alexander.barbary@ugent.be. Ik zal u dan zo spoedig mogelijk contacteren om een afspraak te maken voor het interview. 

Alvast heel erg bedankt!

Met vriendelijke groeten

Alexander Barbary

Werkhervatting na burn-out (geplaatst 27/08/2020)

Beste,

In het kader van ons onderzoek naar hefbomen voor een succesvolle re-integratie (werkhervatting) na een burn-out contacteer ik u met de vraag om medewerking in dit onderzoek.

Het onderzoek tot nu toe toont aan dat de rol van de huisarts in begeleiding van patiënten met een burn-out een cruciale is en vaak een poortwachter rol heeft. Ondertussen hebben wij patiënten, mutualiteiten, preventie adviseurs en bedrijfsartsen meegekregen in ons onderzoek en zouden graag het perspectief van de huisarts krijgen. We hebben daarom een korte enquête samengesteld om inzichten van de huisarts in ons onderzoek mee op te nemen.

Deze enquête neemt maximaal 10 minuten van iemands tijd in beslag. We weten dat de huisarts een zeer drukke agenda heeft; zeker in deze corona tijden. Bijgesloten een kant en klare uitnodiging met link naar de enquête om de verspreiding te vergemakkelijken.

Wij hopen uiteraard dat u wilt meewerken aan dit onderzoek door de uitnodiging binnen uw kring te verspreiden en zijn u hiervoor zeer dankbaar.

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Eva Geluk

Senior Researcher Stress en Burn-out
+32 477093516

Deelname aan de enquête: 
https://uamangementschool.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_83cDRUEKkRqwKWN?stakeholder=zorgsys
Wij zijn u alvast hartelijk dankbaar voor uw medewerking!

Interprofessionele samenwerking tussen huisarts en osteopaat (geplaatst 06/07/2020)

Beste arts,  
Om mijn opleiding als erkend osteopaat af te ronden (D.O. aan FICO) doe ik een onderzoek naar de interprofessionele samenwerking tussen huisarts en osteopaat.


Mag ik 5 minuten van uw tijd om deel te nemen aan deze bevraging?
Het betreft een digitale bevraging naar de samenwerking tussen zorgberoepen en specifiek naar de interprofessioneel samenwerking tussen huisarts en osteopaat: 
bevraging                

Aanvullend worden interviews afgenomen die peilen naar uw verwachtingen en ervaringen: Interview
Indien u verdere vragen heeft, aarzel dan niet om mij te contacteren.


Vriendelijke groet,
Thys Ciska

Ciska.thys@telenet.be
0494307327

Rol en ervaringen van de huisarts bij situaties van partnergeweld (geplaatst 30/06/2020)

Beste,

Ik ben Eva Vergaert, doctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ik de rol en ervaringen van de huisarts bij situaties van partnergeweld onderzoek. Dit onderzoek sluit aan bij een breder onderzoeksproject IPV-PRO&POL, uitgevoerd door de VUB, ULiège, UCL en het NICC, met de steun van het BRAIN-BE-programma van het Belgische wetenschapsbeleid. Hoewel dit onderzoek al langer loopt, zette de COVID-19 pandemie een vergrootglas op deze problematiek. De maatregelen werkten een toename van dit geweld in de hand en misschien hebben de huisartsen in uw vereniging dit ook opgemerkt.

In kader van dit onderzoek zoek ik huisartsen om online te interviewen over hun ervaringen met partnergeweld in de praktijk
. Specifiek wil ik ingaan op enkele (geanonimiseerde) cases en de ethische vragen en moeilijkheden voor huisartsen (moeilijk te bespreken, tijdsissues, …). Meer informatie over het onderzoek en het verloop van het interview kan u vinden via:
 https://rhea.research.vub.be/nl/oproep-huisartsen-gezocht/ . Een interview duurt ongeveer 50 min. maar kan aangepast worden naargelang de beschikbare tijd van de arts. Voor het onderzoek werd ethische goedkeuring verkregen bij de Ethische Commissie voor Humane Wetenschappen aan de VUB en de nodige richtlijnen m.b.t. vertrouwelijkheid, anonimiteit en vrijwilligheid zullen strikt worden nagevolgd.  

Een interview kan plaatsvinden op een moment naar keuze (t.e.m. september 2020).
Indien er bijkomende vragen zijn kan men mij steeds contacteren op het nummer 0497 91 42 12 of via 
Eva.Vergaert@vub.be.

Met vriendelijke groet
Eva Vergaert

Werkonbekwaamheid na ONGECOMPLICEERDE liesbreukoperatie (geplaatst 30/04/2020)

Geachte collega,

Met dit schrijven ben ik zo vrij u te vragen of u onderstaande enquête zou willen invullen.  Ik ben, na 25 jaar abdominale heelkunde, verzekeringsgeneeskunde aan het studeren en we worden verondersteld ook een masterproef schrijven.  Het zou fantastisch zijn als u en de collega's mij daarbij zouden willen helpen en deze vrij beperkte enquête via de link willen beantwoorden.

Dank op voorhand.

Met vriendelijke groeten,

Anne Dams
Abdominale heelkunde
ZOL- Schiepen bos 6
3600 Genk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMNLlwefYsVDcREjOGNRxX8jZbKWAYdI1wX3MMJngTnHyAaw/viewform?usp=sf_link

Zorgverlening aan anderstalige nieuwkomers (geplaatst 08 april 2020)

Beste zorgverstrekker,

Bij de zorgverlening aan anderstalige nieuwkomers is er vaak sprake van een taalbarrière waardoor de communicatie en verdere zorg niet vlot verlopen. Voor mijn masterproef wil ik nagaan of en hoe automatische vertaalsystemen en andere digitale applicaties kunnen helpen om de taalbarrières te verminderen en wat de bekendheid is van dergelijke tools in de zorgsector.

Vanwege Covid-19 begrijp ik dat het niet evident is om hiervoor tijd te vinden. De enquête zelf neemt echter maximaal 10 minuten in beslag, en met uw bijdrage helpt u het onderzoek een hele stap vooruit. Dit is de link naar de enquête:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZYGvqlWabF7c2vukXpd3V-1DUC4ReFNSrtJT-ybQv8hpCQQ/viewform?usp=sf_link

Later kunt u de resultaten ook zelf bekomen. Bovendien vindt u op het einde van de enquête een lijst van nuttige meertalige applicaties en informatiewebsites die u voor verschillende doeleinden kan gebruiken bij communicatie met anderstalige patiënten.

Alvast heel erg bedankt!

Met vriendelijke groeten,
Silke Cauwelier

Samenwerkingsvormen huisartsen en diëtisten (geplaatst 24/03/2020)

Beste,

Wij zijn laatstejaarsstudenten uit de opleidingen Healthcare Management en Voedings- en Dieetkunde aan de UC Leuven-Limburg. Voor ons afstudeerwerk onderzoeken wij welke samenwerkingsvormen huisartsen en diëtisten kennen, hoe zij tegenover deze vormen van samenwerking staan, en of ze ervaring hebben met deze samenwerkingsvormen. Op deze manier willen we good practices en moeilijkheden in kaart brengen. Dit onderzoek kadert in een ruimer onderzoek naar good practices in interdisciplinair samenwerken in de eerste lijn in Vlaanderen.

Deze enquête is uitsluitend bedoeld voor huisartsen en diëtisten. Het invullen van onderstaande enquête neemt slechts een tiental minuten in beslag. Wij respecteren uw privacy en verwerken de resultaten van dit onderzoek anoniem.

Mogen wij u vragen deze enquête te verspreiden onder uw leden? Het zou ons erg helpen met ons onderzoek.
Dit is de link naar de enquête:
https://forms.gle/wyNjx2eSdB7cP7FC8 .

Met vragen kan u altijd terecht bij Evelien Nijs
Evelien.nijs@student.ucll.be of bij de promotor Erika Vanhauwaert Erika.vanhauwaert@ucll.be .

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Evelien Nijs, Lieze Daenen, Jonas Zondag, Luna Lahbib en Adriaan Draije

3MMA | 3HCM | UCLL – Campus Proximus
Betriebswirtschaft Im Gesundheitswesen | Hochschule Neu-Ulm
evelien.nijs@student.ucll.be | eveliennijs1299@gmail.com | Evelien.Nijs@student.hs-neu-ulm.de |
+32 474 11 06 01
Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, B-3001 Leuven (Heverlee)

Mening van beroepsbeoefenaren over het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen (geplaatst 5/03/2020)

Beste, 

In het kader van mijn masterproef aan de Universiteit Antwerpen voor de opleiding master in de verpleegkunde en vroedkunde, ben ik op zoek naar deelnemers voor het invullen van een online enquête betreffende "de mening van beroepsbeoefenaren over het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen".

Het doel van dit onderzoek is de mening nagaan van verschillende beroepsprofielen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen. Het betreft een kwantitatief beschrijvend dwarsdoorsnede onderzoek binnen een multidisciplinaire onderzoekspopulatie. Daarnaast maakt deze masterproef deel uit van een vierdelig onderzoek naar het voorschrijfgedrag van Belgische vroedvrouwen in opdracht van de Artesis Plantijn Hogeschool en onder begeleiding van Prof. dr. Yvonne Fontein-Kuipers.  Het onderzoek werd reeds goedgekeurd door het ethische comité van het universitair ziekenhuis Antwerpen op 28/10/2019 met kenmerk 19/41/453.

Concreet ben ik op zoek naar gynaecologen, pediaters, huisartsen, apothekers en vroedkundig docenten en/of VBOV-bestuursleden die nog geen vragenlijst invulde als vroedvrouw. De vragenlijst bevat 31 vragen (waarvan 22 stellingen zijn) en zal ongeveer 10 minuten tijd in beslag nemen. Deelname gebeurt anoniem via onderstaande link:
https://surveys.ap.be/limesurvey/index.php/384215?lang=nl

Indien u wenst, ben ik steeds bereikbaar voor verdere informatie of om aanvullende informatie door te sturen. Mijn email-adres:
annemie.stiers@student.uantwerpen.be

Met vriendelijke groeten,

Annemie Stiers 
Vroedvrouw - lactatiekundige 
Masterjaar verpleegkunde - vroedkunde 
Studentennummer: 20180455
Gediagnosticeerd met dyslexie, mijn excuses voor eventuele schrijffouten. 


S
tudie naar de kennis, attitudes en praktijken van huisartsen op het gebied van infectiepreventie en -controle in Belgische woonzorgcentra (geplaatst 15/02/2020)

Beste collega's,

Als onderdeel van ons wetenschappelijk onderzoek bij Sciensano (ex-Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid) en van onze opleiding ziekenhuishygiëne, voeren we een studie uit naar de kennis, attitudes en praktijken van huisartsen (HA) op het gebied van infectiepreventie en -controle (IPC) in Belgische woonzorgcentra (WZC). Deze nationale enquête heeft tot doel de belemmeringen en mogelijkheden voor verbetering op dit gebied in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor het terugdringen van zorginfecties en antibioticaresistentie bij WZC.

https://surveys.wiv-isp.be/index.php/642812?lang=nl

Het onderzoek loopt  tot 15/03/2020.
In totaal duurt het invullen van deze vragenlijst ongeveer 20 minuten (online). Deelname is vrijwillig en volledig anoniem. Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname en blijven tot uw beschikking voor verdere informatie.


Vriendelijke groeten,
Dr. Laure Mortgat en Dr. Elisabeth Miller

Elisabeth Miller, MD
Scientist
Outbreak Support Team &
Healthcare-associated Infections and Antimicrobial Resistance

T + 32 2 642 53 28
T + 32 476 96 76 47
cid:image003.jpg@01D3EC48.0760EF30
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussels
www.sciensano.be

Enquête naar het welzijn van huisartsen en welke factoren deze job meer en minder belastend maken (geplaatst 27/01/2020)

Beste Dokter,

Ik ben Zachery Ostijn, huisarts in opleiding. Voor mijn masterproef doe ik een enquête naar het welzijn van huisartsen en welke factoren deze job meer en minder belastend maken.
In deze tijd komt burn-out en depressie veel te vaak voor in ons vak en ik zou graag de oorzakelijke factoren aan het licht brengen. Als zoveel mogelijk huisartsen deze vragenlijst volledig invullen, kan ik een concreet beeld maken over wat er beter kan of juist goed is. Idealiter kan deze informatie dan ook gebruikt worden om huisartsen in de toekomst beter te ondersteunen op de punten waar het meest nodig is.

In onderstaande link kan u de link vinden naar de vragenlijst:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd37i7TmWayFdIfbO8KNcrpEl_EHz6DcWqepmhLQgKGiPCclg/viewform?usp=sf_link

Vriendelijke groeten,
Zachery Ostijn

Onderzoek rond vroegdetectie en preventie van overmatig alcoholgebruik (geplaatst 23/01/2020)

Beste dokter,
Af en toe een glas alcohol drinken kan geen kwaad, maar in België consumeren mensen vaak meer dan gezond is. Alcohol is niet alleen gelinkt aan meer dan 200 aandoeningen, het heeft ook impact op de omgeving van de persoon en zijn netwerk. Huisartsen kunnen gelukkig een belangrijke preventieve rol spelen in het voorkomen van overmatig alcoholgebruik.

Voor een
onderzoek rond vroegdetectie en preventie van overmatig alcoholgebruik ben ik op zoek naar 28 Kortrijkse huisartsen (incl deelgemeenten). Ik hoop dat u me hiermee kan helpen.
Het onderzoek zal gedurende 18 maanden in 3 steden plaatsvinden: Hasselt, Kortrijk en Leuven. Ondersteuning wordt geboden via:
  • - Geactualiseerde richtlijnen met informatie over hoe u het alcoholgebruik van patiënten kan bevragen en effectief advies kan verlenen
  • - Internetlinks met documentatie van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) in functie van de noden van de patiënt
  • - Een EMD tool om de aanpak van alcohol bij de patiënt te registreren
  • - Trainingsmoment op maat, zowel aan het begin als halverwege het onderzoek
Aan de start van het onderzoek, en met tussenpozen, vragen we aan alle artsen om een vragenlijst in te vullen om hun visie, aanpak en behoeften op te volgen. De huisartsen zullen daarna via hun EMD over een e-form beschikken, zodat ze kunnen registeren wanneer ze met een patiënt over hun alcoholgebruik hebben gesproken. Gedurende anderhalf jaar zullen wij, om de 3 maanden, bekijken hoeveel gesprekken de huisarts zo heeft gehad. We zullen niet weten over welke patiënt het gaat en zullen niet beschikken over andere gezondheidsdata. Er moet per patiënt slechts 1 registratie gebeuren.

Het is niet de bedoeling de artsen tijdens het onderzoek te evalueren. We willen bekijken hoe we de effecten op populatieniveau kunnen verhogen. Indien blijkt dat de artsen de e-form geen enkele keer gebruiken, is dat voor ons ook relevante informatie. Er is geen verplicht aantal e-forms dat de artsen moeten invullen bij deelname.

Indien u meer vragen hebt, kan u ons contacteren via
ann.li@kuleuven.be of 0494/435.879. Indien u deel wilt nemen aan het onderzoek, kan u dat doen via volgende inschrijvingslink: https://forms.gle/SmPEhUxvap4Ea191A

Met vriendelijke groeten,
Ann
Onderzoeker ACHG

Zelfbeoordeling van kennis, vaardigheden en attitude van huisartsen ten opzichte van (jong)volwassenen met een zelfmoordrisico (geplaatst 7/01/2020)

Beste collega,

We gaan door middel van een anonieme cross-sectionele vragenlijst het vertrouwen in de eigen klinische vaardigheden van huisartsen bij het herkennen, het communiceren en omgaan met suïcidale (jong)volwassenen (16-29), onderzoeken. Ook de kennis en houding ten opzichte van suïcidaliteit binnen deze populatie wordt onderzocht. Verder exploreren we de vraag van huisartsen naar educationele interventies toe.


Om deel te nemen, klikt u op volgende link:
https://www.vub.be/surveys/index.php/889921/lang-nl

Bedankt voor uw interesse.

Deelnemers worden beloond met een infobundel voorzien door het VLESP.


Met vriendelijke groeten en dank,
Dr. Van der Auwera Maik, HAIO, Vrije Universiteit Brussel
Joseph Dujardinstraat 8-12
1070 Anderlecht
02 522 32 87

Gebruiksvriendelijkheid van de verschillende EMD's bij Vlaamse huisartsen (geplaatst 11/12/2019)

Beste Dokter,

Mijn naam is Andries Coppen en ik ben een tweedejaars HAIO aan de Universiteit van Gent.
Graag wil ik een onderzoek doen naar de gebruiksvriendelijkheid van de verschillende EMD's bij Vlaamse huisartsen.
Hiervoor heb ik een elektronische vragenlijst opgesteld die verschillende criteria nagaat over het gebruik van een computerprogramma. De resultaten en de deelnemers worden anoniem verwerkt en weergegeven. Het Ethisch Comité van het UZ Gent heeft reeds zijn goedkeuring gegeven voor mijn onderzoek. Professor Pascal Coorevits ondersteunt mijn project. Via volgende URL heeft iedereen toegang tot de vragenlijst:

https://redcap1.ugent.be/surveys/ 
De code die u nadien moet invullen, is de volgende:  TEK9434EL

Alvast oprecht bedankt voor uw medewerking. Met vriendelijke groeten

Andries Coppen
andries.coppen@u
gent.be
0496.42.42.69

PZ H. Familie (volwassenenpsychiatrie) als De Korbeel/De Patio (kinder- en jeugdpsychiatrie) hoe ervaart u – als huisarts – de dienstverlening van ons ziekenhuis? (geplaatst 24/10/2019)

Geachte huisarts,

Vanuit zowel het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie als De Korbeel en De Patio zijn wij heel erg geïnteresseerd in hoe u – als huisarts - onze dienstverlening ervaart. Daartoe hebben wij een korte digitale vragenlijst opgemaakt waarvan het invullen slechts een 2-tal minuten in beslag neemt. Wij kijken alvast uit naar uw feedback!
 Klik hier om de vragenlijst in te vullen

Met vriendelijke groeten
Olivier Peene
Algemeen directeur

Actuele noden en behoeften van de huisarts (geplaatst 23/05/2019)

Beste Dokter,

AZ Delta wil zijn werking verbeteren en wil hierbij ook maximaal inzetten op actuele noden en behoeften van de huisarts.
Hiervoor wenst het ziekenhuis een duidelijk zicht te krijgen op alle huidige noden en behoeften om finaal zowel de huisarts als de patiënt de beste service te kunnen bieden.
Om deze noden en behoeftes te inventariseren hebben we een korte vragenlijst opgesteld:

https://www.azdelta.be/nl/vragenlijst-huisartsen

We vragen hiervoor niet meer dan 5 min en willen vanuit de resultaten graag onze werking verder optimaliseren
We koppelen de resultaten alsook een klein actieplan graag terug op de zomerdrink 27/06.

Alvast bedankt!
Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram || ©2004 HZW vzw