Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Uitnodiging deelname studie osteoporose (geplaatst 18/06/2019)

Beste dokter,

Graag wil ik u uitnodigen voor deelname aan het doctoraatsonderzoek naar de kwaliteit van leven bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose uitgaande van de Leerstoel Osteoporose van de Universiteit Gent.

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose, middels vragenlijsten bij de patiënte en bij de arts. Hiervoor wordt gezocht naar 72 artsen in Vlaanderen die bereid zijn gedurende 6 maanden patiënten te includeren en zelf ook enkele vragenlijsten in te vullen.

Deelname houdt in dat u:
  • Een informed consent ondertekent en terugstuurt naar de onderzoekers middels een gefrankeerde enveloppe

  • Bij aanvang van de studie 2 vragenlijsten invult (duurtijd +/- 20’)

  • Gedurende een inclusieperiode van 6 maanden 8 à 12 patiënten includeert met postmenopauzale osteoporose middels een informed consent en uw patiënten vraagt deze terug te sturen naar de onderzoekers middels een gefrankeerde enveloppe (U krijgt de Informed Consent formulieren toegestuurd via de post, telkens een dubbel exemplaar)

  • 18 maanden na aanvang van de studie nogmaals enkele vragenlijsten invult en deze terugstuurt naar de onderzoekers middels een gefrankeerde enveloppe
Inschrijven kan u doen bij de hoofdonderzoeker, Caroline Verdonck, middels onderstaande contactgegevens. Ook voor vragen kan u zich richten tot de onderzoeker

Caroline Verdonck, MD – PhD student
Department of Public Health and Primary Care
Faculty of Medicine and Health Sciences
University of Ghent

caroline.verdonck@ugent.be – 0478/35.60.43

Actuele noden en behoeften van de huisarts (geplaatst 23/05/2019)

Beste Dokter,

AZ Delta wil zijn werking verbeteren en wil hierbij ook maximaal inzetten op actuele noden en behoeften van de huisarts.
Hiervoor wenst het ziekenhuis een duidelijk zicht te krijgen op alle huidige noden en behoeften om finaal zowel de huisarts als de patiënt de beste service te kunnen bieden.
Om deze noden en behoeftes te inventariseren hebben we een korte vragenlijst opgesteld:

https://www.azdelta.be/nl/vragenlijst-huisartsen

We vragen hiervoor niet meer dan 5 min en willen vanuit de resultaten graag onze werking verder optimaliseren
We koppelen de resultaten alsook een klein actieplan graag terug op de zomerdrink 27/06.

Alvast bedankt!

Marktonderzoek Foliumzuur (geplaatst 21/05/2019)

Beste

Als onderzoeks- en adviesbureau voert Velocitas momenteel een onderzoek naar de praktijk van Foliumzuur, namelijk wat precies wordt gebruikt, in welke fase en om welke redenen. Hiertoe zijn we op zoek naar huisartsen die bereid zijn mee te werken aan dit onderzoek, door middel van het invullen van een vragenlijst. En dit ten laatste tegen begin volgende week. Het invullen hiervan duurt ongeveer een 10-tal minuten. Alle informatie verstrekt via deze vragenlijst zal confidentieel behandeld worden, en uitsluitend binnen dit onderzoek.

De artsen die hiervoor even tijd kunnen vrijmaken zullen achteraf ook bedankt worden door middel van bonnen van Bol.com. Hiervoor dienen zij hun fysieke adres door te sturen na het voltooien van de vragen, zodat wij deze kunnen bezorgen.
Indien zij naderhand ook graag de resultaten van dit onderzoek ontvangen, kan op het einde van de vragenlijst een e-mail adres ingevuld worden waarop de samenvatting toegestuurd zal worden.

Bij voorbaat dank voor de tijd, interesse en bereidheid!


https://www.survio.com/survey/d/market-study-general-practitioner


Vriendelijke groet,
Mathieu Simao Manaia

Mathieu.simao@velocitasgroup.com
+32 494 108 128

Impact van eHealth op het welbevinden van huisartsen (geplaatst 06/05/2019)

Beste dokter,

Ik ben masterstudent Handelswetenschappen aan de UGent met als afstudeerrichting Management & Informatica en het onderwerp van mijn eindwerk situeert zich rond eHealth. Meer bepaald tracht ik met dit onderzoek te achterhalen wat de eventuele impact is van het gebruik van eHealth-diensten op het welbevinden van huisartsen. 


Het zou mijn onderzoek ten goede komen indien u deze vragenlijst zou kunnen invullen. Dit neemt
slechts 3 minuten in beslag. 

De vragenlijst is toegankelijk via deze link:  https://febugent.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SWoKDnp6pwRZaJ

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten
Hendrik De Moor
hendrik.demoor@ugent.be

Indicatie vermelden op het voorschrift: bevraging naar de mening van de artsen in België. (geplaatst 19/04/2019)

Geachte dokter,

Mijn naam is Anna en als laatstejaars studente farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen ben ik momenteel bezig met mijn masterproef over het vermelden van de indicatie op het voorschrift in België.

Met behulp van mijn promotor Prof. Guido De Meyer heb ik een enquête opgesteld. Met behulp van deze enquête peil ik naar de mening van apothekers en artsen over het vermelden van de indicatie op het voorschrift. Om zoveel mogelijk artsen en apothekers te bereiken heb ik deze enquête ook online opgesteld.

De enquête zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen en uw hulp wordt daarbij zeer geapprecieerd. Het invullen van de enquête gebeurt volledig anoniem. U kunt de enquête invullen door op onderstaande link te klikken of deze te kopiëren in de adresbalk van uw internet browser.
https://forms.gle/28QAVXi9NWZsDaLw7  

Indien u nog vragen heeft hoor ik het zeker graag. U kunt mij altijd contacteren via volgende e-mail adres:
anna.jasinska@student.uantwerpen.be  

Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Anna Jasinska
2de Master Farmaceutische Zorg aan de Universiteit Antwerpen
Promotor: Prof. Guido De Meyer.

Honours Programme in Life Sciences (geplaatst 08/04/2019)

Wij contacteren u in het kader van een studie van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep Revalidatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Dit onderzoeksproject kadert in het ‘Honours Programme in Life Sciences’, onder de begeleiding van Prof. Dr. Kristiane Van Lierde en dr. Kim Bettens.
Binnen dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in kennis van medici en paramedici betreffende de multidisciplinaire behandeling van schisis.

Met deze studie willen wij enerzijds de kennis en ervaring van medici en paramedici over patiënten met schisis in kaart brengen en anderzijds ook hun kennis over diagnostiek en behandeling van patiënten met schisis.
Dankzij uw hulp kunnen we achteraf bijdragen in het verbeteren van het zorgtraject van patiënten met schisis en informatie voor hun hulpverleners.
Zelfs wanneer u weinig of geen kennis heeft over de multidisciplinaire behandeling van schisis, hadden wij dit graag geweten (dit kan ook telkens aangeklikt worden in de vragenlijst).
Wat betekent deze studie concreet voor u?
Het onderzoek bestaat uit een éénmalige bevraging via een online vragenlijst. Het invullen van de bevraging neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Via deze link kan u naar de vragenlijst  gaan: 
https://goo.gl/forms/tKBG1ffIBxMTVkT12 (ctrl + klikken voor koppeling).
Uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig en al uw antwoorden zullen anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden. Door deze vragenlijst in te vullen verklaart u zich akkoord met de informatiebrief voor de deelnemers
(bijlage) en geeft u toestemming voor deelname en anonieme verwerking van uw data voor wetenschappelijke doeleinden.

Mocht u toch nog vragen hebben over de studie, dan kan u steeds contact opnemen met

Louise.VanGoylen@UGent.be, studente Audiologie (3e BACH) aan UGent.

Wij hopen alvast dat u geïnteresseerd bent en uw medewerking verleent.  

Met vriendelijke groeten, 
Louise Van Goylen
Prof. Dr. Kristiane Van Lierde
Dr. Kim Bettens

Evaluatie instroomprocedure CGG volwassenwerking Kortrijk (geplaatst 18/03/2019)

Beste verwijzer,

Vanaf september zijn we binnen de volwassenwerking van CGG Kortrijk gestart met het experiment van een nieuwe instroomprocedure: een nieuw screenings-en oriëntatiesysteem met vaste inbelmomenten voor verwijzers en cliënten.
We willen dit grondig evalueren en hierbij is uw ervaring als verwijzer voor ons zeer belangrijk.
 
Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan onze evaluatie-enquête voor doorverwijzers.
In onderstaande link kunt u een  zestal vragen terugvinden die peilen naar uw tevredenheid over ons nieuwe aanmeldingssysteem.
Deze enquête zal slechts een minimum van uw tijd in beslag nemen.

https://goo.gl/forms/fqs9Aep0xfirZhM72

Gelieve dit onder uw collega’s te verspreiden en in te vullen tegen 5 april.

Heeft u nog vragen of bedenkingen, dan kan u ons steeds contacteren.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,
Tine Vandenbroucke

Doelgroepcoördinator volwassenwerking
Klinisch psycholoog / psychotherapeut
CGG Mandel & Leie vzw
056 23 00 23

Invloed van gehoorverlies op het algemeen welzijn van de patiënt (geplaatst 18/03/2019)

Beste dokter,

Ik ben Charlotte Debackere, laatstejaarsstudente audiologie aan hogeschool Vives Brugge. In kader van mijn eindwerk ‘Invloed van gehoorverlies op het algemeen welzijn van de patiënt’ ben ik op zoek naar huisartsen die willen deelnemen aan een kort enquêteonderzoek.

Bedoeling van dit onderzoek is om de kennis en ervaring van huisartsen over dit onderwerp in kaart te brengen en na te gaan hoe deze kennis toegepast wordt in de praktijk.

Ik zou het zeer op prijs stellen mocht u aan mijn onderzoek willen deelnemen. Het invullen duurt maximaal tien minuten en is volledig anoniem. U kunt de vragenlijst invullen via onderstaande link: 

https://limesurvey.vives.be/surveystudent/index.php/633329?newtest=Y&lang=nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname.

Vriendelijke groeten, 
Charlotte Debackere
Studente audiologie na logopedie

Therapieresistente bekkenbodemdysfuncties en symptomen van de lagere urinewegen  (geplaatst 05/03/2019)

Beste arts,

In het kader van een onderzoek naar therapieresistente bekkenbodemdysfuncties en symptomen van de lagere urinewegen aan het UZ Gent, willen we peilen naar uw kennis rond ' Sacrale neuromodulatie'. 
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om deze behandeling meer onder de aandacht te brengen bij de huisarts en zo de zorgkwaliteit te verbeteren. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts een 10 tal minuten in beslag. Een kleine moeite, die voor ons, het onderzoeksteam van het UZ Gent, een groot verschil kan betekenen. 
Uw antwoorden zijn geheel anoniem. 

https://nl.surveymonkey.com/r/Vragenlijst_voor_de_huisarts

Heel erg bedankt. 
Met vriendelijke groeten 

Lynn Ghijselings

DR. LYNN GHIJSELINGS
Phd researcher / Arts-specialist in opleiding
Urologie

Universitair Ziekenhuis Gent | C. Heymanslaan 10 | 9000 Gent
T +32 9 332 13 53

lynn.ghijselings@uzgent.be
uzgent.be

Samenwerking tussen huisartsen, gastro-enterologen en IBD-verpleegkundigen (geplaatst 05/03/2019)

Beste dokter,

Ik ben laatstejaarsstudente Biomedische Wetenschappen aan de KU Leuven en ben in september gestart met mijn masterthesis onder begeleiding van prof. Ferrante waarbij ik de samenwerking tussen huisartsen, gastro-enterologen en IBD-verpleegkundigen in kaart zal brengen om eventuele tekortkomingen op te sporen en de kwaliteit van de zorg voor IBD (Inflammatory Bowel Disease) patiënten te verhogen. De mening van de huisartsen is hierbij enorm belangrijk.

Vanzelfsprekend zullen ook de resultaten van dit onderzoek ter beschikking zijn voor alle deelnemers.
De vragenlijst neemt maximaal 15 minuten in beslag om in te vullen.

Hieronder de link naar de vragenlijst:
https://s.surveyanyplace.com/s/huisarts

Ik kijk alvast uit naar uw reactie
Met vriendelijke groeten,

Liselotte Fierens
0497335226

Detectie van dementie bij mensen met mensen met een migratieachtergrond (geplaatst 20/02/2019)

Beste Dokter,

Detectie van dementie bij mensen met mensen met een migratieachtergrond is een ondergediagnosticeerd en onderbehandeld probleem. Bovendien voorspelt men de komende jaren een exponentiële toename. Tegen 2030 zou de prevalentie van dementie in deze populatie dubbel zo snel toenemen dan deze in de autochtone populatie. Hierop voortbouwend kwam het idee om aan dit onderwerp een masterpaper te besteden, die de prevalentie, diagnostiek, en barrières bij detectie van dementie in deze populatie bestudeert.

Het eerste deel van dit onderzoek bestaat uit een online enquête, die bedoeld is om een algemeen beeld te krijgen over dit onderwerp in de huisartsensetting. Met genoegen bezorg ik u hierbij de link naar de enquête. Indien u de enquête op deze manier niet kan openen, kan u ze steeds kopiëren naar uw webbrowser. Dan werkt ze sowieso wel.
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/2076/lang-nl

Het is belangrijk dat we aan een voldoende aantal enquêtes komen om representatieve conclusies te trekken.  Daarom zou ik het ten zeerste appreciëren als u hieraan eventjes zou willen meewerken. U bent hier slechts een 3tal minuten mee bezig.
Deze vragenlijst wordt bovendien volledig anoniem beantwoord en er wordt geen info over individuele patiënten bevraagd.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,
Tom Robben, student Geneeskunde
Prof dr Schoenmakers, huisarts, ACHG

Enquête palliatieve sedatie (geplaatst 20/02/2019)

Beste,

Mijn naam is Liesbet Derudder, student oncologische verpleegkunde. Naar aanleiding van mijn bachelorproef, rond misverstanden over palliatieve sedatie bij patiënten, naasten en zorgverleners, heb ik een enquête opgesteld om de misverstanden in beeld te brengen.

Zou het mogelijk zijn om de enquête in te vullen a.u.b.?
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 2 minuten. Via volgende link vindt u de enquête terug:


https://goo.gl/forms/s1C1pxHO7B9ZTHjz1

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Derudder Liesbet

liesbetderudder@gmail.com
Student oncologische verpleegkunde

Kennis van het laag FODMAP dieet bij huisartsen (geplaatst 12/10/2018)

Ik ben laatstejaarsstudent aan Vives Brugge en volg de opleiding voedings- en dieetkunde. In het kader van mijn bachelorproef doe ik onderzoek naar de kennis van het laag FODMAP dieet bij huisartsen.
Om een relevant resultaat te verkrijgen, vraag ik u om een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt niet meer dan 5 minuten van uw tijd in beslag en is volledig anoniem. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. Student: Niesse Vanderper

Interne promotor: docent Lieve Acke
Externe promotor: zelfstandig diëtist Ann Parmentier

Link:
https://limesurvey.vives.be/surveystudent/index.php/384598?lang=nl 

Beoordeling dienst radiologie Sint-Andriesziekenhuis in Tielt (geplaatst 06/07/2018)

Beste collega,

de radiologen van het Sint-Andriesziekenhuis Tielt willen hun dienst laten beoordelen door de huisartsen.
Hiervoor hebben we een korte online vragenlijst gemaakt.
De vragenlijst kan u
via deze link invullen.

Ook indien u nooit naar ons verwijst, kunnen uw antwoorden nuttig zijn.

Alvast bedankt,
namens de dienst radiologie van het Sint-Andriesziekenhuis.

vragenlijst: oppikken van vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen – Universiteit Gent (geplaatst 18/06/2018)

Beste,

Naar aanleiding van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen en jongeren van de federale regering werd RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) opgericht. Het netwerk zet in op gezondheidspromotie, preventie, vroegdetectie en interventie, zorg, inclusie en het versterken van expertise. Onderzoekers van de Universiteit Gent werken in opdracht van RADAR aan een project rond het oppikken van vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar door professionelen die vaak met jonge kinderen in contact komen.

De bedoeling van het project is om een handleiding te maken die kan helpen om deze signalen vroeger op te pikken. Hiervoor is het belangrijk om zicht te krijgen op de mate waarin deze signalen momenteel opgemerkt worden. Daarvoor hebben we een korte online vragenlijst opgesteld. Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 15 minuten. Één van onze belangrijkste doelgroepen zijn artsen. We zouden het erg op prijs stellen indien u deze vragenlijst zou willen invullen. Het is belangrijk voor ons om een voldoende grote groep van artsen te bereiken om een goed beeld krijgen van de huidige situatie en beter te kunnen inschatten wat een werkbare handleiding zou zijn die u in de toekomst dan ook zal kunnen gebruiken.

U kan de vragenlijst bereiken via deze link:
https://limefppw.ugent.be/limesurvey271/index.php/898467?lang=nl

Laat het gerust weten indien u nog vragen heeft.
Alvast heel erg bedankt voor de medewerking!

Vriendelijke groeten,
Sara Van der Paelt

Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw