Enquêtes

Onderzoek antibioticavoorschrijfgedrag

Beste

Voor een one health project mbt antibioticaresistentie zijn we nog op zoek naar huisartsen die bereid zijn om hun ervaringen met antibioticavoorschrijfgedrag bij sociaaleconomisch kwetsbare personen te delen.

In opdracht van FOD Volksgezondheid voeren wij, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, onderzoek uit naar antimicrobiële resistentie (AMR). Deze studie brengt de ervaringen in kaart van huisartsen die werken met socio-economisch kwetsbare groepen met betrekking tot het voorschrijven, communiceren, gebruiken en verwerken van afval van antibiotica en biociden. De resultaten laten ons toe om toekomstige initiatieven af te stemmen op de context van voorschrijvers en gebruikers om zo het antibioticagebruik te optimaliseren.

Voor deze studie zijn we nog op zoek naar huisartsen die werken met socio-economisch kwetsbare groepen die bereid zijn om hun ervaringen met antibiotica te delen in een interview van ongeveer 30-60min. Dit interview vindt plaats op een voor de arts geschikt moment en kan zowel ‘in persoon’ als online doorgaan. Ter compensatie is een voucher van €15 voorzien.

Meer informatie over deze studie vindt u in de uitnodiging en informatiebrief.

Met vragen kan u steeds terecht via mail naar Dagje.Boeykens@UGent.be of via 04 68464261.

Alvast bedankt voor de medewerking

Dagje Boeykens
Mede in naam van het onderzoeksteam (olv Prof. Dr. Sibyl Anthierens)

Psychologische gevolgen van agressie naar huisartsen

Beste,

Ik ben student master in de huisartsgeneeskunde en doe ik kader van mijn masterproef onderzoek naar de psychologische gevolgen van agressie naar huisartsen binnen de arts-patiënt relatie in Vlaanderen. De doelstelling van deze studie is om te peilen naar de korte en lange termijn psychologische gevolgen van agressie naar huisartsen.

We vragen hierbij om een vragenlijst in te vullen die peilt naar het voorkomen en de soort van agressie binnen een arts-patiënt relatie, het voorkomen en de soort van psychologische gevolgen van agressie en naar de gebruikte hulp en hulpvraag van de huisartsen. Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Deze vragenlijst is anoniem. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Dit onderzoek, MP023166, werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven. Deze studie is in samenwerking met professor Birgitte Schoenmakers.

Link voor de vragenlijst: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3TUcjppef6XywOa

Met vriendelijke groeten,

Dr. Dana Wenger

Huisarts in opleiding

1-05875-35-005

dana.wenger@student.kuleuven.be

Point-of-care testing in de huisartsenpraktijk

Beste,

Glucose-monitoring met vingerprik, urine dipstick, CRP-sneltest…. Dit zijn enkele voorbeelden van sneltesten die veel gebruikt worden in de huisartsenpraktijk, maar in welke mate gebruiken Vlaamse huisartsen deze point-of-care testen?

Mijn naam is Jolien Hermans en ik ben een masterstudent Geneeskunde aan de KU Leuven. In kader van mijn masterproef voer ik onderzoek naar het gebruik van point-of-care testing (POCT), ook wel beter bekend onder de term ‘sneltest’, bij de Vlaamse huisartsen en huisartsen in opleiding. Onder begeleiding van prof. dr. Birgitte Schoenmakers tracht ik de mate waarin huisartsen POCT toepassen in hun praktijkvoering en de houding die zij tegenover deze testen aannemen beter in beeld te brengen.

Het invullen van de enquête kan volledig vrijblijvend en anoniem ingevuld worden via deze link: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9vtXdKBhDimBmzI

Het invullen van deze korte vragenlijst zal ongeveer 10 minuten tijd in beslag nemen. Deze studie werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven (MP024231).

Bij verdere vragen of opmerkingen kunnen jullie mij altijd bereiken op het onderstaande mailadres.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Jolien Hermans (jolien.hermans@student.kuleuven.be)

Pre-exposure profylaxe (PrEP) ter preventie van HIV in de huisartsen praktijk

Beste collega,

Ik ben Niels Van Oost, huisarts in opleiding, 2e fase. Als onderdeel van mijn opleiding doe ik onderzoek naar het gebruik van PrEP. Hierbij wil ik u graag uitnodigen om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze masterthesis omvat wetenschappelijk onderzoek met de betrekking tot primaire preventie van HIV bij “men who have seks with men” (MSM). Met name het gebruik van pre-exposure profylaxe (PrEP) en de rol van de eerstelijnsgeneeskunde.

PrEP is het gebruik van een combinatie van antiretrovirale middelen bij de primaire preventie van HIV. PrEP wordt sinds 2017 in België gebruikt voor de preventie van HIV. Risicopatiënten melden zich aan in het HIV-referentie-centrum (HRC) waarna screening PrEP wordt voorgeschreven door gespecialiseerde infectiologen.

Voorgaand internationaal onderzoek toonde reeds aan dat in verschillende landen het verschaffen van PrEP geen primaire verantwoordelijkheid is van de huisartsen maar dit wordt in vele gevallen gecentraliseerd in gespecialiseerde centra. Echter toonde onderzoek aan dat huisartsen hier wel voor openstaan en zich capabel achten. Nationale studies en voorgaande masterthesissen toonde aan dat dit ook toepasbaar is op de Belgische huisartsen populatie met de opmerkingen dat naar hun eigen inschatting hun kennis over dit onderwerp onvoldoende is. Verdergaande op die conclusie wil deze masterthesis onderzoek wat de huidige kennis is van huisartsen en HAIO’s over PrEP. Tevens wil het onderzoeken of het mogelijk is om via een e-learning en lesmateriaal de kennis en vaardigheden van huisartsen te vergroten.

We vragen u hierbij om een vragenlijst in te vullen die peilt naar uw kennis over HIV-profylaxe. Een andere studiepopulatie wordt ook gevraagd om een e-learning te doorlopen. Hierbij onderzoeken wij het effect van de e-learning op hun kennis over PrEP. Wij vragen u om alleen de vragenlijst te doorlopen. Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 10minuten van uw tijd in beslag nemen.

De vragenlijsten zijn volledig anoniem en werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven (MP022515).

Link naar vragenlijst: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cUP6zYmaCmwUtUO

Ik dank u bij voorbaat voor uw tijd.

Met collegiale groeten

Dr. Niels Van Oost
Huisarts-in-opleiding (HAIO)

In samenwerking met

Promotor: Professor Birgitte Schoenmakers (KU Leuven, KUL)
Co-promotor: Dokter Annelies Van Raemdonck (KU Leuven, KUL)

Veranderende rol van de apotheker als gevolg van de coronacrisis: visie huisartsen

Beste mevrouw/meneer,

Wij ontvingen van drie laatstejaarsstudenten Farmaceutische Zorg aan de KU Leuven, Amber Wauterickx, Serenay Eskitürk en Lara Van Den Steen, de vraag om een oproep te doen tot deelname aan hun masterproef. De studie in deze masterproef (MP022315) werd goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

Het betreft een onderzoek naar de nieuwe taken die de apotheker heeft opgenomen naar aanleiding van de coronacrisis. Met dit onderzoek willen de studenten evalueren wat de meerwaarde hiervan is geweest, zou kunnen zijn na de pandemie en welke taken zouden moeten behouden bljiven zodat de capaciteiten van apothekers ten volste benut worden. Zij willen dit nagaan vanuit verschillende perspectieven nl. dat van de apothekers, dokters en stakeholders. Vandaar hun interesse in uw mening.

Meer specifiek zouden ze aan jullie willen vragen om een anonieme online enquête in te vullen (https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_39LoTF1T3o07vMi). Deze vraagt een 10 -tal minuten. Uw antwoorden zullen vervolgens op groepsniveau verwerkt worden.

Wie graag in gesprek wil gaan over dit thema, kan bijkomend deelnemen aan een interview. Wie wenst deel te nemen, zal zijn coördinaten kunnen achterlaten en hieropvolgend door de studenten gecontacteerd worden. Uw coördinaten kunnen op geen enkele manier gekoppeld worden met uw antwoorden op de enquête.

Uw medewerking zou niet alleen een grote hulp zijn voor de studenten, maar is ook belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het beroep!

Met vriendelijke groeten,

Amber Wauterickx, Lara Van den Steen en Serenay Eskitürk

Mede namens Prof. Veerle Foulon (decaan Faculteit Farmaceutische Wetenschappen KU Leuven) en Apr. Marleen Haems (coördinator beroepsontwikkeling, KOVAG).

Point-of-care opzoekingswerk in de huisartspraktijk

Beste,

In kader van mijn masterthesis wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over ‘Point-of-care opzoekingswerk in de huisartspraktijk: een exploratieve studie’. Point-of-care opzoekingswerk is opzoekingswerk tijdens de consultatie en in het bijzijn van de patiënt. Dit opzoekingswerk verloopt niet altijd even vlot en efficiënt.
Daarom wil ik samen met promotor Prof. Dr. Peter Pype en copromotor Dr. Tom Poelman onderzoeken hoe point-of-care opzoekingswerk op dit moment in de huisartspraktijk verloopt. Ook willen we bekijken hoe dit vlotter en efficiënter kan verlopen.

Deze enquête is volledig anoniem en zal een 15-tal minuten van u tijd in beslag nemen.

Hieronder vindt u de link naar de enquête:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3hyB1-_sbEmPkaF4YkG5nB17boa7ZlpIkVd457HAactUQk9UVEZYM0hFU1kzTFlDQ0taVUc4RllVRy4u

Door deelname aan dit onderzoek draagt u bij aan het efficiënter, sneller en meer medisch onderbouwd maken van onze patiëntenzorg!

Laurent De Backer
HAIO UGent

Menopauze binnen de Huisartsenpraktijk

Geachte artsen,

Mijn naam is Pauline Van den Bossche en ik zit momenteel in de tweede fase van mijn opleiding tot huisarts. Ik ben momenteel een masterproef aan het schrijven over de bespreking van menopauzale klachten in de huisartsenpraktijk.

In het kader hiervan heb ik een korte, anonieme enquête opgesteld die ongeveer 5 minuten zal duren. Het betreft een vragenlijst waarin getoetst wordt naar de kennis en bespreking rond menopauze binnen de huisartsenpraktijk.

De studie heeft twee doelgroepen: namelijk huisartsen en (post-)menopauzale vrouwen.

De studie (MP023455) werd goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

U zou me enorm verder helpen als u even de tijd kon nemen om de vragenlijst in te vullen (https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6lKAB2DfaufI65o).

Bij verdere vragen kan u me gerust contacteren op pauline.vandenbossche@student.kuleuven.be

Pauline Van den Bossche

Huisarts-in-opleiding Fase 2

2e MASTER HUISARTSGENEESKUNDE

E-mailadres: pauline.vandenbossche@student.kuleuven.be

Gsm: 0470 82 35 40

De werkzaamheid van probiotica en/of spijsverteringsenzymen bij PDS

Beste apotheker/huisarts/diëtist/specialist,

Wij zijn twee studenten voedings-en dieetkunde aan de Thomas More Hogeschool Geel. Voor onze integrale eindopdracht onderzoeken wij de effectiviteit van twee behandelmogelijkheden bij patiënten met het prikkelbare darmsyndroom (PDS), enerzijds de suppletie van probiotica, anderzijds het toedienen van spijsverteringsenzymen (vb. α-galactosidase, xylose isomerase, lactase, invertase en inulinase). Naast een wetenschappelijke literatuurstudie, willen we via een vragenlijst uw kennis, ervaring en mening als gezondheidsprofessional over deze behandelmethoden te weten komen. Mogen wij u vragen even tijd te nemen om deze vragenlijst in te vullen? Dat zou ons enorm helpen bij de verdere uitwerking van onze integrale eindopdracht.


Alvast bedankt voor uw deelneming!

Met vriendelijke groeten,

Mitte Gijsels & Louise Macken

Interviewstudie Point-of-Care Echografie in de Eerste Lijn

Geachte,

In het kader van een doctoraatsstudie en masterpaper rond Point-of-Care Echografie (POCUS) in de eerste lijn zijn wij op zoek naar Huisartsen (in opleiding), Radiologen (in opleiding) en Spoedartsen (in opleiding) die met ons hun kennis en visie willen delen rond dit topic.

Doctoraatsstudente Dr. Anouk Tans en HAIO Dr. Giel Schoenmaekers, zouden graag a.d.h.v. een interview naar uw kennis en mening polsen van het gebruik van POCUS in huisartsenpraktijken in België.

We zijn er van overtuigd dat we dankzij uw input een beter beeld zullen verkrijgen over de mogelijke voordelen en bedenkingen bij de toepassing van echografie door huisartsen.

Het interview zal maximum 45min in beslag nemen en kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Afhankelijk van uw beschikbaarheid, zal het interview plaatsvinden vanaf eind februari. Het gesprek zal via een audio/video-opname bewaard worden. Confidentialiteit en anonimiteit worden uiteraard gegarandeerd.

Wil u uw mening met ons delen? Of heeft u graag meer informatie over het onderzoek? Antwoord dan via giel.schoenmaekers@student.kuleuven.be of via anouk.tans@kuleuven.be en wij nemen verder met u contact op.

Informatiebrief

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Doctoraatsstudente Dr. Anouk Tans & HAIO Dr. Giel Schoenmaekers

Een studie voor EPI-centre en ICHO vzw

Wilsbekwaamheid inschatten bij patiënten met dementie

Beste huisarts,

Wij zijn Charlotte Callens en Elisa Versavel, beiden HAIO aan de KU Leuven. In kader van onze opleiding, schrijven wij een thesis over hoe huisartsen de wilsbekwaamheid inschatten bij patiënten met dementie. Het zou voor ons een meerwaarde zijn te weten hoe u de wilsbekwaamheid van patiënten inschat. Hiervoor nodigen we u graag uit om onze online vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer vijf minuten in beslag en is volledig anoniem.

Informatiebrief die door u gelezen en goedgekeurd moet worden vooraleer u de vragenlijst kunt starten

Indien u na het afronden van de thesis, graag de resultaten zou ontvangen, mag u ons contacteren via mail (zie hieronder).

Opgelet: de vragenlijst is enkel bedoeld voor huisartsen (dus niet voor HAIO’s). Gelieve de vragenlijst maar eenmaal in te vullen.

Link naar de vragenlijst: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7VhvpyfOoE8JDXU

Ter info: De studie werd goedgekeurd door de Onderwijs-Begeleidings-Commissie voor Medische Ethiek (OBC). Hierbij kreeg de studie het erkenningsnummer MP023527.

Bij vragen of problemen mag u ons steeds contacteren:

Charlotte Callens: via mail (charlotte.callens@student.kuleuven.be) of telefonisch ( +32 474 05 75 40)

Elisa Versavel: via mail (elisa.versavel@student.kuleuven.be) of telefonisch (+32 470 67 91 53)

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten

Charlotte Callens en Elisa Versavel

Leiderschap in de huisartspraktijk: Rolverdeling en correlatie met welbevinden

In het kader van onze masterproef sportgeneeskunde onderzoeken wij leiderschap in de huisartspraktijk.

Ben jij werkzaam in een huisartspraktijk, als medicus, paramedicus of ondersteunend personeel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het doel van dit onderzoek is het analyseren van leiderschap binnen de huisartspraktijk, niet zozeer door een formeel leidinggevende, maar wel door teamleden. Meer specifiek gaan we na welke leiderschapsrollen worden opgenomen binnen de praktijk en of dit samenhangt met het functioneren van de huisartsenpraktijk alsook het welbevinden binnen de praktijk.

Het onderzoek is anoniem en werd goedgekeurd door ECZ Leuven (G-2020-1658).
Het onderzoek gebeurd door middel van een online vragenlijst via het platform Qualtrics. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 20 minuten van jullie tijd in beslag nemen.

Indien u wenst deel te nemen aan deze studie, kunt u naar volgende link gaan: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6lBO9HWp6sEF2qG.

Helpt u ons deze vragenlijst verder te verspreiden door deze brief ook te delen met uw collega’s?

Bij vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt u contact opnemen via e-mail: pieter.daelemans@student.kuleuven.be of hannelore.ickroth@student.kuleuven.be.

Van harte bedankt voor uw bijdrage aan dit onderzoek!

Dr. Daelemans Pieter
Dr. Ickroth Hannelore

PXL-Research onderzoekt het gebruik en potentieel van uitdeelspeeltjes door huisartsen en tandartsen in België

Beste mevrouw, meneer,

Hogeschool PXL onderzoekt het gebruik en potentieel van uitdeelspeeltjes door huisartsen en tandartsen in België. We zouden hierover graag uw ervaring en mening kennen. Uw antwoorden zijn zeer waardevol voor het onderzoek, ook als u in uw praktijk geen uitdeelspeeltjes aan kinderen geeft. En uw antwoorden blijven, indien gewenst, anoniem.

Mogen we 5 minuten van uw tijd om onze vragenlijst in te vullen a.u.b.?

Als u deelneemt via onderstaande link vóór 26 februari 2023, maakt u bovendien kans op een cadeaubox "Kranten & Magazines" ter waarde van €29,90

Klik hier om te beginnen >>

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Inge Ectors
Onderzoeker
Expertisecentrum Innovatief Ondernemen

Hogeschool PXL • Elfde-Liniestraat 24A (11L-D) • 3500 Hasselt
T +32 11 77 5670M +32 486 39 01 99 • E Inge.Ectors@PXL.BE • W www.pxl.be

Ervaringen en verwachtingen bij een gedeelde zwangerschapsbegeleiding

Beste huisarts,

In het kader van mijn master-na-masteropleiding huisartsgeneeskunde doe ik onderzoek naar ervaringen en verwachtingen bij een gedeelde zwangerschapsbegeleiding.

Deze studie heeft als doel om te polsen naar ervaringen, ideeën, bezorgheden en verwachtingen omtrent gedeelde zwangerschapsbegeleiding. Aan de hand van vragenlijsten uitgestuurd naar zwangeren, huisartsen, gynaecologen en vroedvrouwen, wordt gehoopt meer inzicht te krijgen in hoe de zwangerschapsopvolging en de samenwerking tussen huisartsen, gynaecologen en vroedvrouwen geoptimaliseerd kan worden om de beste zorgen voor de zwangere vrouwen te kunnen aanbieden.

Het onderzoek is volledig anoniem en werd goedgekeurd door OBC/EC UZ/KU Leuven (MP023302).

Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 5 à 10 minuten van uw tijd in beslag nemen en zal online afgenomen worden via het platform Qualtrics.

Indien u wenst deel te nemen aan deze studie, kunt u naar volgende link gaan of onderstaande QR code. https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cASidalmBIIdeVo

Helpt u mij het onderzoek verder te verspreiden door deze brief te delen met uw collega’s en kennissen? Helpt u mij door zwangere vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan het onderzoek?

Bij vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt u contact opnemen via laurence.claerbout@student.kuleuven.be of met mijn promotor Birgitte Schoenmakers, birgitte.schoenmakers@kuleuven.be.

Van harte bedankt voor uw bijdrage aan dit onderzoek!

Met vriendelijke groeten

Laurence Claerbout, huisarts-in-opleiding

Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers

QRcode

Generische geneesmiddelen VUB

Beste huisartsen,

Ik ben Bastiaan Pieters, laatstejaarsstudent Master Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor mijn masterproef doe ik onderzoek naar het voorschrijfgedrag van huisartsen in Vlaanderen en meer specifiek naar hun perceptie over en ervaring met generische geneesmiddelen. Met uw hulp kan ik dit onderzoek tot een goed einde brengen. Deze enquête neemt slechts 10 minuten van uw tijd in beslag.

Alle informatie wordt volledig anoniem verwerkt enkel ten voordele van dit onderzoek.
Bedankt alvast bij voorbaat.

bastiaan.herwig.pieters@vub.be

Link vragenlijst

Gebruik van het SPIKES model als ondersteunend instrument bij gesprekken rond VZP

Beste dokter,

Wij, Kyara De Weerdt en Celine Mariën, zijn 2 Huisartsen In Opleiding aan de KU Leuven. In kader van onze masterthesis Huisartsgeneeskunde doen wij onderzoek naar het gebruik van het SPIKES model als ondersteunend instrument bij gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning.

Door de vergrijzing van de populatie, treedt het belang van vroegtijdige zorgplanning steeds meer naar voren. Gezien het een dynamisch gegeven is, speelt de huisarts hierin een belangrijke rol. Echter in praktijk merken we dat zowel huisartsen als patiënten verschillende drempels ervaren om het gesprek hieromtrent aan te gaan.

Wat houdt de studie juist in?

Indien u interesse hebt om deel te nemen aan de studie, sturen we u een interactieve powerpoint presentatie door met hierin de inhoud van het SPIKES model en voorbeelden omtrent het gebruik van het model. Deze presentatie kan u op eender welk moment raadplegen en dient dus als leidraad tijdens het gesprek. Nadien verwachten we dat u het model minstens éénmaal gebruikt in de praktijk. Daarna nemen we contact met u op om tijdens een interview te peilen naar het gebruik en de drempels van het SPIKES model aan de hand van 5 gestandaardiseerde vragen. Dit interview zal maximaal 1 uur in beslag nemen.

Hebt u interesse om deel te nemen aan deze studie of hebt u nog vragen hieromtrent?

Neem dan contact met ons op:

celine.marien@student.kuleuven.be
kyara.deweerdt@student.kuleuven.be

Rekrutering doctoraatsonderzoek

Hoe passen we onze praktijkorganisatie aan om de toenemende zorgvraag van patiënten op een zo kwalitatief mogelijke manier op te vangen? Op die vraag zoekt huisarts Marieke Geijsels een antwoord in haar doctoraatsonderzoek. We zoeken momenteel artsen die samenwerken met een praktijkverpleegkundige of die overgestapt zijn naar het forfaitaire betalingssysteem om deel te nemen aan een focusgroepgesprek.

Meer info

Verbeteren van het attest voor slagen en verwondingen in de huisartspraktijk

Beste collega’s,

Hierbij een vraag voor deelname aan een thesis voor de manama huisartsgeneeskunde. Wij voeren een onderzoek naar het verbeteren van het attest voor slagen en verwondingen in de huisartspraktijk. Hiervoor vragen wij aan alle huisartsen of HAIO’s die momenteel in een huisartsenkring in Vlaanderen of Brussel aangesloten zijn om een vragenlijst in te vullen i.v.m. jullie mening over het attest van slagen en verwondingen opgesteld door Domus Medica en om anoniem attesten voor slagen en verwondingen die jullie zelf hebben ingevuld door te sturen via Qualtrics.

Het onderzoek is volledig anoniem en werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven (MP021453).

Informatiebrief met alle informatie omtrent deelname aan de studie

De enquête vindt u hier.

Het is mogelijk om aan de studie deel te nemen tot en met 19 maart 2023.

Vriendelijke groeten,

Femke Vanderwaeren

Samenwerking tussen huisarts en eerstelijnspsycholoog

Beste huisarts,

Wij zijn drie huisartsen-in-opleiding en in het kader van deze vervolgopleiding doen wij onderzoek naar de samenwerking tussen de eerstelijnspsycholoog en de huisarts. De eerstelijnspsycholoog is een relatief recent begrip binnen het zorglandschap. En wij zijn vooral benieuwd naar hoe jullie de samenwerking met deze nieuwe partner nu ervaren, wat jullie goed vinden, wat er beter kan en wat de succesfactoren en drempels binnen deze samenwerking zijn.

Wij interviewden reeds 9 van uw collega’s en 9 eerstelijnspsychologen en aan de hand van hun antwoorden stelden wij twee enquêtes op, één voor elke beroepsgroep. Wij zouden u dan ook vriendelijk willen vragen om 10 minuutjes van uw tijd uit te rekken om deze vragenlijst in te vullen! U zou er ons en de wetenschap een enorm plezier mee doen!

Deelname gebeurt via deze link: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_cUuHrRdaTCO8j42

Deze studie werd vooraf goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Gent en de Universiteit Gent (BC-11315 + BC-11317 + BC-11318).

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Olivier Desmet, Jolien Van Thorre en Liese Vander Stichele

Promotor prof. dr. Stefan Heytens, co-promoter dr. Joke Pauwelyn

Masteronderzoek ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten)

Geachte,

Wij, D’Heur Daphne en Eykerman Victoria, zijn twee masterstudenten Geneeskunde studerend aan de Universiteit Antwerpen. In het kader van onze masterproef doen wij onderzoek naar risicofactoren die mogelijks leiden tot langdurige aanwezigheid van Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Voorheen werden deze klachten SOLK genoemd; de afkorting voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

ALK zijn lichamelijke klachten - onder andere hoofdpijn, gewrichtspijn en buikpijn - gedurende een periode langer dan enkele weken en waarvoor geen medische oorzaak kan worden gevonden. Gemiddeld 41% van de patiënten in eerste lijn krijgt ooit in zijn/haar leven te maken met ALK. De omgang met ALK is zowel voor de patiënt als de huisarts een moeilijk gegeven. Bijkomstig maken ALK patiënten doorgaans veel gebruik van de gezondheidszorg met een hoge maatschappelijke kost tot gevolg.

Het onderzoek streeft naar de identificatie van patiëntenkenmerken welke het verloop van ALK beïnvloeden. Deze informatie zal nuttig zijn voor huisartsen om diagnose en behandeling van ALK te optimaliseren, met een verbetering van de arts-patiëntenrelatie tot gevolg. Het uiteindelijke doel is een verbeterde prognose met een snellere resolutie van de klachten, en een verbeterde dagelijkse omgang met de klachten.

Om dit kennisverrijkende onderzoek te kunnen uitvoeren, zijn wij op zoek naar ALK-patiënten in eerste lijn. Hoe meer deelnemers aan het onderzoek, hoe meer waarschijnlijk betrouwbare resultaten worden bekomen en hoe beter de huisarts toekomstige ALK patiënten zal kunnen ondersteunen.

Aangezien het onderzoek in eerste lijn verloopt, leek u ons een belangrijk aanspreekpunt. Onderzoek in het domein van ALK (SOLK) is beperkt. Wij hopen dan ook uw interesse voor het onderzoek te hebben gewekt.

Wilt u ons helpen het onderzoek te verspreiden?

Dit kan door:

  • Ons onderzoek te delen op sociale media en website aan de hand van onze flyer: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_80W7VZ8U1Ictyt0
  • Flyers in uw wachtkamer te leggen of een poster ophangen. Deze verzenden wij u graag per post.
  • Volwassen ALK patiënten aan te moedigen deel te nemen aan het onderzoek. Dit door hen aan te spreken over het onderzoek en hen een flyer mee te geven.

Indien u tips heeft voor de verspreiding van ons onderzoek of ons op een andere manier kan verder helpen, appreciëren we dit enorm.

P.S.: twijfel niet om ons te contacteren bij vragen!

Alvast bedankt voor uw tijd en met vriendelijke groet,

D’Heur Daphne & Eykerman Victoria, onder begeleiding van;

Prof. Dr. Kris Van den Broeck, Prof. Dr. Nele Michels, Prof. Dr. Veronique Verhoeven

onderzoekalk@uantwerpen.be

Halitose klachten

Beste collega,

Ik ben Isabelle Laleman, parodontoloog met een bijzondere interesse in slechte adem. Als "halitose specialist" heb ik veel tools ter beschikking om slechte adem te diagnosticeren: een uitgebreide vragenlijst, machines om ademgeur te analyseren, mijn eigen neus, genoeg tijd, ..

Maar de professionals, zoals huisartsen, bij wie mensen met halitose klachten eerst terechtkomen, beschikken meestal niet over al deze hulpmiddelen. Ik wil onderzoeken hoe deze professionals omgaan met patiënten met halitose klachten en stelde daarover een vragenlijst op die slechts 5 minuten tijd in beslag neemt.

https://nl.surveymonkey.com/r/XJR3NLW

Met vriendelijke groeten,

Isabelle Laleman

Burn-out bij huisartsen en huisartsen in opleiding

Beste,

Ik ben een masterstudent geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. In het kader van mijn masterpaper, start ik een onderzoek omtrent burn-out bij huisartsen en huisartsen in opleiding. Meer bepaald onderzoek ik welke rol persoonlijkheidskenmerken en andere factoren spelen in het risico op een burn-out.

De prevalentie van burn-out bij huisartsen is zeer variabel, maar zou gemiddeld rond de 15% procent bedragen. Dit ziektebeeld heeft nefaste gevolgen voor zowel de gezondheid van de arts zelf, als voor die van de patiënten. Suïcidale gedachten bij de arts en een ontoereikende zorg voor de patiënt zijn de meest geduchte gevaren van deze problematiek.

Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan de hedendaagse inzichten rond burn-out. Verder kan het ons leren welke profielen een hoger risico lopen om met dit probleem in aanraking te komen. Zo zetten we een stap verder in de preventie van burn-out.

Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen, probeer ik zo veel mogelijk huisartsen en huisartsen in opleiding te bereiken met een zelf opgestelde vragenlijst. Deelname zal ongeveer 10 minuten duren en gebeurt volledig online en anoniem.

Deze studie werd goedgekeurd door EC onderzoek UZ/KU Leuven en heeft als MP-nummer: MP020313.

Hopelijk heb ik uw interesse kunnen wekken en bent u bereid deel te nemen aan dit onderzoek. Ik kijk alvast uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Maxim Everaerts

Student Geneeskunde 2e Master, R0708400, maxim.everaerts@student.kuleuven.be; +32489418249

Promotor: Dr. Birgitte Schoenmakers; +3216377290; birgitte.schoenmakers@kuleuven.be

Screening intiem partnergeweld in de huisartsenpraktijk

Beste,

Ik ben HAIO Pieter Vanhaelewijn, voor mijn masterthesis voer ik onderzoek naar screeningsgedrag van Vlaamse huisartsen naar intiem partner geweld.

De studie is volledig anoniem. Het gaat om Masterpaper MP018627 deze studie is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

Het invullen van deze enquête van slechts 19 vragen duurt slechts enkele minuten.

https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cHZ9iEXvHuzF9eS

Alvast bedankt voor uw tijd en moeite!

Met vriendelijke groeten,

Pieter Vanhaelewijn

Onderzoek naar link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de ouderen populatie

Beste collega

In kader van een masterproefonderzoek aan de Universiteit Gent voeren wij onderzoek naar de link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de ouderen populatie. Met cognitie worden mentale processen in de hersenen bedoeld die optreden wanneer mensen waarnemen, informatie verwerken, leren, denken en problemen oplossen.

Momenteel is het voor audiologen echter nog onduidelijk wat het bewustzijn, de kennis en praktijkervaring van huisartsen, werkzaam met (slechthorende) ouderen, is omtrent de link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de oudere populatie. Om dit in kaart te brengen werd een online vragenlijst opgesteld. De resultaten van de vragenlijst zullen sterktes, maar vermoedelijk ook hiaten opsporen waardoor huisartsen, werkzaam met (slechthorende) ouderen, in de toekomst gericht geïnformeerd kunnen worden.

We nodigen u uit om deel te nemen aan deze korte online vragenlijst bedoeld voor Vlaamse huisartsen werkzaam binnen een oudere populatie. Hierin komen vragen aan bod met betrekking tot uw werksetting, praktijkervaring en uw eigen kennis over onder andere gehoor, spraakverstaan, hoortoestellen en cognitie.

De vragenlijst kan volledig anoniem worden ingevuld via https://redcap1.ugent.be/surveys/?s=9JTMDKHNHCD8HW9H. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en u kan op elk moment stoppen indien gewenst.

Alvast bedankt voor uw medewerking aan dit online onderzoek.

Aarzel zeker ook niet om dit door te sturen naar uw collega huisarts.

Met vriendelijke groeten

Fiona Verbrugghe

Dr. Katrien Kestens

Prof. dr. Hannah Keppler

Studie over noodanticonceptie

Beste

Wij zijn twee West-Vlaamse haio's uit fase 2 van de opleiding huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.

In het kader van onze masterproef doen wij onderzoek naar de nood tot herzien van de anticonceptiemethode bij vrouwelijke patiënten die noodanticonceptie ("de morning-after pil") gebruikten en welke rol we hierbij kunnen spelen als huisarts, dit o.l.v. Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte. Wij zijn hiervoor op zoek naar 150 huisartsen die hun ervaringen met en visie over noodanticonceptie willen delen door een korte enquête van max. 10 minuten in te vullen.

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5tY0UVP5gfJALkO

Alvast hartelijk bedankt

Met vriendelijke groeten

Platteeuw Josephine en Axana Luypaert

Leidraad Euthanasie

Beste artsen,

Wij contacteren u in het kader van een nieuwe grootschalige onderzoeksproject ‘Leidraad Euthanasie’, uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB & UGent): https://www.leidraadeuthanasie.be/

Wij willen u uitnodigen om deel te nemen aan een kort individueel online interview (max. 90 min) waarin wij u enkele vragen stellen over uw ervaringen en ondersteuningsnoden bij het begeleiden en ondersteunen van patiënten en hun naasten bij euthanasie. Het interview zal verlopen via het platform Whereby. U heeft dus geen persoonlijk account nodig.

Indien u wilt deelnemen, schikken wij ons graag naar uw agenda. U kunt uw interesse in deelname laten blijken via:

Uw medewerking aan deze interviewstudie zorgt ervoor dat we een beter inzicht kunnen verwerven in hoe u als arts beter begeleid en ondersteund kan worden in de euthanasiepraktijk. Resultaten zullen gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van een praktijkleidraad voor artsen die focust op het emotionele, psychosociale en spiritueel-existentiële aspect van euthanasie, naast het klinisch-medische, en dat vanaf de euthanasiewens tot en met de nazorg voor naasten en zorgverleners na het overlijden.

De studie werd goedgekeurd door het overkoepelende Ethisch Comité van UZ Brussel – Vrije Universiteit Brussel.

Flyer Artsen

Met vriendelijke groeten,

Namens het gehele team: Prof. Kenneth Chambaere, Prof. Luc Deliens, Prof. Freddy Mortier, Prof. Joachim Cohen, Dr. Sigrid Dierickx, Dr. Joni Gilissen en Drs. Stijn Vissers

Joni Gilissen, PhD

Postdoctoral Researcher

End-of-Life Care Research Group

Dept Family Medicine & Chronic Care

VUB & UGent

Affiliate Postdoctoral Researcher

Center for Aging & Serious Illness

Massachusetts General Hospital

Mobile +32 (0)476 46 56 89

Suïcidepreventie in Vlaanderen: wat is de rol van huisartsen

Beste

Wij zijn Janne Van de Voorde en Marte Reyntens en wij zijn twee masterstudenten geneeskunde aan

de Universiteit Gent.

In het kader van onze masterproef “Suïcidepreventie in Vlaanderen: wat is de rol van huisartsen?“

zouden wij de visie en ervaring van u als huisarts over uw rol hierin willen bespreken en toetsen ten

opzichte van de leidraad ‘Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen’.

Dit onderzoek kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en komt er op vraag van het

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit onderzoek, waarbij we een interview van 30 tot 60

minuten afnemen.

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden

aan het Universitair Ziekenhuis Gent.

Indien u wenst deel te nemen aan dit onderzoek, kan u een mail sturen naar

janne.vandevoorde@ugent.be of marte.reyntens@ugent.be.

Met vriendelijke groeten,

Janne Van de Voorde en Marte Reyntens

Prof. Dr. G. Portzky (Vakgroep psychiatrie en medische psychologie-coördinator Eenheid

Zelfmoordonderzoek Universiteit Gent, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)

Een studie over kindermishandeling

Geachte collega’s

Wij zijn 4 HAIO’s (huisartsen in opleiding), die voor onze masterpaper een studie doen over kindermishandeling, en hoe dit zich presenteert in de huisartsenpraktijk. We gaan op zoek naar de knelpunten die huisartsen ervaren in de detectie en de aanpak van kindermishandeling. Dit doen we enerzijds via een vragenlijst, en daarvoor hebben wij jullie hulp nodig!

Waarom hebben we uw hulp nodig?

We proberen zoveel mogelijk ervaringen van huisartsen te verzamelen, om zo de meest ervaren knelpunten te definiëren.

Belang van de studie:

  • Er is een hoge prevalentie van kindermishandeling, die steeds jaarlijks toeneemt.
  • Kindermishandeling geeft veel nefaste lange termijneffecten met grote biopsychosociale impact.
  • Vroegtijdige opsporing van kindermishandeling heeft een significant economisch voordeel.
  • Pandemieën zijn gekenmerkt door een daling van de beschermende factoren en een toename van de risicofactoren voor kindermishandeling.

Wat wordt er van u verwacht? Het invullen van de enquête neemt een 10-tal minuten in beslag.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze studie,

kunt u deelnemen via onderstaande link.

Voor aanvang van de studie vindt u in bijlage het toestemmingsformulier (informed consent form).

Link:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cOzCDszwz0ztOKy

Alvast bedankt voor uw tijd om deze mail door te nemen. Hopelijk zijn jullie even enthousiast om aan dit onderzoek mee te werken als wij!

Voor een 2de deel van onze studie hebben we enkele huisartsen nodig die deelnemen aan een interview, gevolgd door een discussieforum. Indien jullie wensen deel te nemen aan dit onderdeel of graag extra informatie hadden ontvangen stuur dan een mailt naar het volgende e-mailadres knelpuntenkindermishandeling@gmail.com

Deze studie wordt uitgevoerd onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers en werd goedgekeurd door ethisch commissie onderzoek UZ/KU Leuven. MP018427-nummer.

Met vriendelijke groeten namens alle groepsleden

Dr. Boussemaere Elien – HAIO
Dr. De Vos Pieter – HAIO
Dr. Hiremath Shravan – HAIO
Dr. Vandendriessche Cinzia – HAIO
Onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte – Huisarts
knelpuntenkindermishandeling@gmail.com

Studie directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn

Beste

“Zie je regelmatig patiënten met acute lage rugpijn in je praktijk, ben je voorstander van efficiëntere en meer ‘evidence-based’ zorgverlening en wil je graag je steentje bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? Dan kan u meewerken aan een onderzoek rond directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn. Alle info met betrekking tot het onderzoek en uw eventuele deelname kan je vinden in de bijgevoegde informatiefolder.”

Direct-Physio trial - Informatie voor huisartsen

Bedankt!

Gert

Bevraging rond medisch transport

Beste

Ik ben Lars Vanbaelen, Productontwikkeling student aan de Universiteit Antwerpen en ik doe momenteel mijn masterthesis rond medisch transport. Voor de onderzoeksfase in mijn thesis ben ik bezig met het bevragen van labo's, huisartsen en kleine ziekenhuizen om zo een beeld te krijgen van hun noden in verband met het transport van stalen en dergelijke.

Voor dit onderzoek heb ik een korte vragenlijst (+- twee minuten) opgesteld. Dit zou mij enorm hard verder helpen in mijn onderzoek.

Via volgende link kan u de vragenlijst invullen: Huisartsen bevraging: Medisch transport

Voor verdere vragen mag u mij altijd even opbellen of terugmailen (zie onderaan).

Dank bij voorbaat!

Met vriendelijke groeten

Lars Vanbaelen

Universiteit Antwerpen

Master Productontwikkeling

Tel: 0478949173

Lars.Vanbaelen@student.uantwerpen.be

Het gebruik van gestandaardiseerde heteroanamnese in case finding van dementie

Geachte huisarts/huisarts-in-opleiding

Als Huisartsen-in-Opleiding maken wij, dr. Tom Robben en dr. Ine Vervoort, onze master-na-masterthesis rond het gebruik van een gestandaardiseerde heteroanamnese in de case finding van dementie.

Onze studie bestaat uit 2 delen. Een eerste deel bestaat uit het aanbieden van een beslishulp op de website ‘Gezondheid en Wetenschap’. Deze beslishulp is bedoeld is voor naasten van personen met een vermoeden van dementie en voor zorgverleners. Deze kan geraadpleegd worden via https://gezondheidenwetenschap.typeform.com/to/U3a4mfYL.

Een tweede deel onderzoekt de haalbaarheid en effectiviteit van een gestandaardiseerde heteroanamnestische vragenlijst (nl. de IQCODE-vragenlijst) in de case finding van dementie in de huisartsenpraktijk. Hiervoor vragen we de hulp van zo veel mogelijk Vlaamse huisartsen(-in-opleiding).

Waaruit bestaat uw taak wanneer u deelneemt aan de studie?

-Bij de start van het onderzoek vindt een online enquête plaats, in te vullen wanneer het u past.

-Gedurende een studieverloop van 6 maanden een IQCODE-vragenlijst meegeven met de patiënt of zijn naaste wanneer er geheugenklachten door de patiënt worden vernoemd of waarbij u zelf cognitieve problemen vermoedt. Deze vragenlijst moet dan thuis ingevuld worden door een naaste van de patiënt, en wordt later terug binnengebracht op de praktijk. Het uiteindelijke resultaat geeft een aanwijzing of er een achteruitgang is in het cognitief functioneren van de patiënt en hoe groot deze is. Samen met anamnese en screeningsinstrumenten voor de patiënten zelf (bv. MMSE/MiniCog/kloktekentest/…) zou dit kunnen bijdragen aan uw diagnostisch proces naar dementie. Bijkomend geeft deze vragenlijst ook een indicatie over de grootte van de zorgnood en op welke domeinen de patiënt hulp nodig heeft. Wij vragen de patiënt te verwijzen voor verder onderzoek in de tweede lijn bij een (sterk) afwijkend resultaat, uiteraard mits goedkeuring van de patiënt. We onderzoeken de subjectieve beleving van huisartsen bij het gebruik van deze IQCODE en de haalbaarheid hiervan.

-Uw ervaringen worden nadien bevraagd a.d.h.v. een online enquête met toelichting (telefonisch of via videobellen).

Wij geven graag nog meer informatie over onze studie, en ook praktische tips voor de diagnostiek van dementie en het gebruik van de IQCODE-vragenlijst op uw vraag.

Bij interesse kan u ons contacteren op één van volgende e-mailadressen: tom.robben@student.kuleuven.be en ine.vervoort@student.kuleuven.be

N.B. Deze studie werd gestart na goedkeuring door het EC Onderzoek UZ/KU Leuven (dossiernummer MP018269).

Alvast bedankt!

Hartelijke groeten

Dr. Tom Robben en Dr. Ine Vervoort

tom.robben@student.kuleuven.be en ine.vervoort@student.kuleuven.be Master-na-master Huisartsgeneeskunde KU Leuven

Onder begeleiding van professor Birgitte Schoenmakers

Onderzoek naar de communicatie tussen huisarts en kinesitherapeut

Beste collega

Eerst en vooral bedankt dat u even de tijd neemt om dit door te lezen. Wij zijn Lore, Emmeline en Elisa, drie huisartsen in opleiding. In kader van onze ManaMa thesis voeren wij onderzoek naar de communicatie tussen de huisarts en de kinesitherapeut, waarbij we willen peilen naar de tevredenheid over de huidige communicatie en het opsporen van eventuele knelpunten.

Hiervoor willen we gebruikmaken van 2 enquêtes, één gericht aan elke discipline. Deze enquêtes werden reeds gevalideerd door een expertenpanel. In een tweede fase dienen we de betrouwbaarheid van onze enquêtes te beoordelen. Hierbij kan u ons helpen.

Concreet zijn we op zoek naar een 20-tal huisartsen die onze online enquête 2x willen invullen met een interval van 1 week tijd. Dit neemt maximum 2x10 minuten van uw tijd in beslag. We hopen dat onze enquêtes nadien kunnen worden geïmplementeerd in grootschaligere studies om de interdisciplinaire communicatie te bevorderen.

Praktisch:

- Wij zijn op zoek naar reeds afgestudeerde huisartsen

- Via mail zal u een link tot de vragenlijst doorgestuurd krijgen die u een eerste keer invult (+/- 10 min)

- Via mail zal u na 1 week opnieuw gecontacteerd worden om de vragenlijst een tweede keer in te vullen (+/- 10 min)

- Deelname aan de studie is vrijwillig

- De verwerking van de data verloopt anoniem

- Er staat geen vergoeding tegenover het invullen van de vragenlijst

Bij interesse mag u contact opnemen via het volgende e-mailadres: loremeuleman@msn.com

Alvast bedankt voor uw aandacht en inzet!

Met collegiale groeten

Lore, Emmeline en Elisa 3e jaars HAIO

Aanpak van maagklachten in huisartsenpraktijken in Vlaanderen

Beste collega’s

Ik ben huisarts in opleiding en ben bezig met masterthesis die gaat over aanpak van maagklachten in huisartsenpraktijken in Vlaanderen.

In Vlaanderen schrijven we veel te veel maagzuurremmers voor en richtlijnen over maagklachten zijn één van de minst gerespecteerde richtlijnen. Mijn taak is om erachter te komen wat de oorzaken hiervan zijn en wat we kunnen verbeteren om deze klachten beter te kunnen aanpakken op de manier dat financieel minder zwaar is voor onze maatschappij.

Hierbij nodig ik u uit om een korte enquête in te vullen. De enquête zou ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen, maar zou voor mijn masterthesis van groot belang zijn. De enquête is anoniem en het doel ervan is niet om uw kennis te scoren maar eerder algemene aanpak van maagklachten bij huisartsen in kaart te brengen.

Tevens nodig ik u uit om een online bijscholing over maagklachten via bcfi te volgen waarvoor u accreditering kunt krijgen. Deze bijscholing duurt ongeveer 30 minuten en kan zeker bijdragen in dit proces.

Uw collegialiteit met deze korte inspanningen zou voor mij en mijn thesis veel betekenen.

Link voor enquête: https://www.survio.com/survey/d/K8A5K3I3H5D9O0R9Q

Link voor bcfi e-learning: https://auditorium.flowsparks.com/?startactivity=RCT2

Alvast bedankt.

Met collegiale groeten

Stefan Tanasijevic

Hoe vertrouwd zijn huisartsen met DOAC

Beste

Mijn naam is Amber Devreese en ik zit momenteel in het laatste jaar van de opleiding geneeskunde aan de KU Leuven.

In het kader van mijn thesis, geschreven onder supervisie van Prof. Dr. Verhamme, tracht ik te onderzoeken hoe vertrouwd huisartsen zijn met DOAC’s (Direct Orale AntiCoagulantia) en welke eventuele pijnpunten huisartsen ervaren in hun praktijk.

Dit doe ik aan de hand van een korte online survey.

De survey zelf bestaat uit 20 vragen en het invullen ervan duurt ongeveer 4 minuten.

Ik besef dat U erg overbevraagd bent in deze periode en ben uitermate dankbaar als U toch de tijd vindt om deze korte survey in te vullen.

Dat kan via deze link:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_54hXlU1As0GIBlI

Met vriendelijke groeten

Amber Devreese

student 3de master geneeskunde KULeuven

​amber.devreese@student.kuleuven.be

Marktonderzoek Aristo

Geachte huisarts

Mijn naam is Charlotte Wauters en ik ben studente die stageloopt bij Aristo. Voor deze stage werk ik mee aan een marktonderzoek dat probeert de nood aan opleidingen in patiënten- en doktersorganisaties in kaart te brengen.

Als lid van de Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen zullen uw antwoorden van grote waarde zijn voor het onderzoek en dus ook mijn stageopdracht.

U kan eenvoudig deelnemen online via deze link:

https://survey.alchemer.eu/s3/90362639/Aristo-Market-Research?id=304

(door te klikken op deze link en deel te nemen aan het onderzoek verklaart u zich akkoord dat enkel uw naam en e-mailadres zullen worden bijgehouden enkel voor de doeleinden van dit marktonderzoek voor een periode van 6 maanden vanaf heden)

Als het voor u makkelijker is om dit telefonisch te doen, graag een seintje. Aarzelt u zeker niet contact met mij op te nemen indien er nog vragen zijn.

Ik bedank u alvast op voorhand voor uw waardevolle tijd en bijdrage.

Hoogachtend

Charlotte Wauters

Charlotte@aristo.nu

Tel 0456124858


Geef mee richting aan het Belgische antibioticabeleid: Vul de Antibiotics GPS in

Beste collega’s

Om ervoor te zorgen dat toekomstige beleidsinitiatieven zo goed mogelijk aansluiten bij onze ervaringen en vooral onze behoeften als huisartsen, onderzoekt het referentieplatform voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners EBPracticeNet samen met Centra voor Huisartsgeneeskunde van de UAntwerpen en de ULiège en met de steun vanuit de Vlaamse universiteiten welke acties, instrumenten en initiatieven voor huisartsen wij zinvol vinden in de strijd tegen antibioticaresistentie.

De ‘Antibiotics General Practitioner Survey’ (Antibiotics GPS) peilt naar uw persoonlijke meningen, ervaringen en moeilijkheden met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica, de huidige beleidsinitiatieven, ondersteunende instrumenten, (snel)testen, richtlijnen, … voor doelmatig gebruik van antibiotica bij veelvoorkomende infecties. Deze vragenlijst vraagt ook welke voor het antibioticabeleid relevante lessen we kunnen trekken uit de organisatie van de zorg tijdens de coronacrisis. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden bij het opzetten van nieuwe interventies om antimicrobiële resistentie te verminderen.

Ook al wordt deze vragenlijst tijdens een drukke en uitzonderlijke periode gelanceerd, toch willen we u vragen om met uw deelname deze kans te grijpen om het toekomstige antibioticabeleid in België mee richting te geven.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Uw antwoorden zijn vertrouwelijk en zullen anoniem verwerkt en gerapporteerd worden.

Indien u vragen hebt over de enquête, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam door te mailen naar Elien.Colman@UAntwerpen.be.

Stuur deze oproep graag ook meteen door naar uw collega’s om hen aan te zetten ook deel te nemen. Hoe groter de respons, hoe beter deze studie ertoe kan bijdragen dat toekomstige beleidsinitiatieven aansluiten bij de ervaringen, behoeften en opinies van huisartsen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Met vriendelijke groeten en bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Antibiotics GPS


Onderzoek nazorg pijn bij borstkankeroverlevers

Beste

In het kader van mijn doctoraat aan Universiteit Gent werk ik mee aan een project omtrent de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een nazorgmodel ter preventie en behandeling van chronische pijn bij borstkankeroverlevers. In fase één van dit project willen we onder andere bij zorgverstrekkers peilen naar ervaringen met en hiaten binnen de nazorg van chronische pijn bij borstkankeroverlevers.

Ik ben dus op zoek naar geïnteresseerde personen die graag zouden deelnemen aan dit onderzoek. Raadpleeg hier de flyer en de extra informatie omtrent het onderzoek.

Alvast bedankt.

Mvg

Yaël Slaghmuylder

PhD Student Health Sciences