Enquêtes


Kwaliteitsvolle zorg voor nieuwkomers in Leuven en de meerwaarde van intercultureel bemiddelaars

Geachte huisarts,

Wij vragen u vriendelijk om vrijblijvend mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voordat u de beslissing neemt tot deelname, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker. Onderaan deze infobrief vindt u onze contactgegevens.

Onze samenleving wordt meer en meer een multiculturele samenleving. In Leuven zelf heeft 18% van de bevolking een andere nationaliteit (cijfers van 2017). Dit zijn samen meer dan 18.000 mensen in Leuven die momenteel niet de Belgische nationaliteit hebben. Er zijn al heel wat artikels geschreven over hoe de populatie van nieuwkomers zijn weg vindt in ons medisch systeem. De zorg die ze kregen is vaak inadequaat en insufficiënt. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de drempels die anderstalige nieuwkomers ervaren om gebruik te maken van het medische systeem en het feit dat ze weinig vertrouwd zijn met de rechten die ze hebben.

Er is echter nog maar heel weinig geweten over hoe artsen deze omgang nu precies ervaren en vooral welke stappen er ondernomen kunnen worden om ook voor deze populatie kwaliteitsvolle zorg te bieden. Bovendien loopt er in Leuven een interessant project over intercultureel bemiddelaars in de huisartsenpraktijk. Een intercultureel bemiddelaar bemiddelt tussen hulpverlener en cliënt en eventueel vertaalt hij. Daarnaast biedt hij ondersteuning aan de cliënt en creëert vertrouwen in de hulpverlening. Ook licht hij patiënten in over de cultuur en de manier van werken van de hulpverlener en zijn organisatie en tot slot geeft hij de hulpverlener achtergrondinfo over de leefwereld van de patiënt. Met deze vragenlijst hopen we meer inzicht te krijgen in hoe u als huisarts het contact ervaart met anderstalige nieuwkomers in Leuven zodat we de rol van de intercultureel bemiddelaars beter kunnen afstemmen op de noden van de huisarts.

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek. Voor de toekomst kan het onderzoek natuurlijk wel nuttige gegevens opleveren om de zorgkwaliteit voor deze doelgroep te verbeteren.

De enquête kan u vinden door op de onderstaande link te klikken.

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2mC3kB61Pe4LKRM

Alvast bedankt voor uw deelname!

Nel Vanden Kerchove, nel.vandenkerchove@student.kuleuven.be

Promotor: Prof. Birgitte Schoenmakers, birgitte.schoenmakers@kuleuven.be

Kapucijnenvoer 33 Box 7001, 3000 Leuven

Deze studie is goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.


Bevraging tevredenheid HA: ontslagbrieven PC Menen

Psychiatrisch Centrum Menen streeft naar een betere continuïteit van zorg. Eén element om dit te bewerkstelligen, zijn de ontslagbrieven.

Het PC Menen is dan ook benieuwd naar de tevredenheid en de ervaringen van de huisartsen ten opzichte van onze ontslagbrieven.

We hopen via deze weg aanbevelingen te kunnen maken tot het optimaliseren van ons ontslagbeleid.

De vragenlijst bevat 8 vragen en zal hooguit 5 minuten tijd in beslag nemen om deel te nemen.

Deelnemen kan via deze link.


Medication Review

Beste

We zijn twee masterstudenten farmaceutische zorg aan de Universiteit Antwerpen die momenteel bezig zijn met hun masterthesis. Voor onze masterthesis gaan we het standpunt van de huisartsen na omtrent het onderwerp medication review. Hiervoor hebben we een enquête opgesteld met een aantal meerkeuze- en rangschikvragen.

Zoals vermeld zal de enquête het standpunt van de huisartsen omtrent medication review nagaan. De bekomen resultaten van de enquête zijn een belangrijk onderdeel van ons onderzoek om op deze manier de opportuniteiten en struikelblokken van een medication review bloot te leggen en eventueel op te lossen. Hiermee hopen we dit in de toekomst mogelijks te kunnen toepassen in het belang van de patiënt.

De enquête zal ongeveer tien minuten in beslag nemen. Deelnemen kan via deze link.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten

Sana Boumazzoughe en Youssra Azrout


Geef mee richting aan het Belgische antibioticabeleid: Vul de Antibiotics GPS in

Beste collega’s

Om ervoor te zorgen dat toekomstige beleidsinitiatieven zo goed mogelijk aansluiten bij onze ervaringen en vooral onze behoeften als huisartsen, onderzoekt het referentieplatform voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners EBPracticeNet samen met Centra voor Huisartsgeneeskunde van de UAntwerpen en de ULiège en met de steun vanuit de Vlaamse universiteiten welke acties, instrumenten en initiatieven voor huisartsen wij zinvol vinden in de strijd tegen antibioticaresistentie.

De ‘Antibiotics General Practitioner Survey’ (Antibiotics GPS) peilt naar uw persoonlijke meningen, ervaringen en moeilijkheden met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica, de huidige beleidsinitiatieven, ondersteunende instrumenten, (snel)testen, richtlijnen, … voor doelmatig gebruik van antibiotica bij veelvoorkomende infecties. Deze vragenlijst vraagt ook welke voor het antibioticabeleid relevante lessen we kunnen trekken uit de organisatie van de zorg tijdens de coronacrisis. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden bij het opzetten van nieuwe interventies om antimicrobiële resistentie te verminderen.

Ook al wordt deze vragenlijst tijdens een drukke en uitzonderlijke periode gelanceerd, toch willen we u vragen om met uw deelname deze kans te grijpen om het toekomstige antibioticabeleid in België mee richting te geven.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Uw antwoorden zijn vertrouwelijk en zullen anoniem verwerkt en gerapporteerd worden.

Indien u vragen hebt over de enquête, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam door te mailen naar Elien.Colman@UAntwerpen.be.

Stuur deze oproep graag ook meteen door naar uw collega’s om hen aan te zetten ook deel te nemen. Hoe groter de respons, hoe beter deze studie ertoe kan bijdragen dat toekomstige beleidsinitiatieven aansluiten bij de ervaringen, behoeften en opinies van huisartsen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Met vriendelijke groeten en bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking

Antibiotics GPS


Euthanasie en palliatieve sedatie

Beste huisartsen,

In het kader van een academisch onderzoek zijn wij op zoek naar jonge huisartsen die op basis van een interview ons willen vertellen over hun eerste ervaring met het uitvoeren van ofwel euthanasie, ofwel palliatieve sedatie.

Binnen ons onderzoek willen we echt de nadruk leggen op de ervaring en het perspectief van artsen. Tijdens deze interviews zal er gepeild worden naar volgende vragen: Hoe verliep uw eerste ervaring met euthanasie of palliatieve sedatie? Hoe hebt u de wettelijke procedures en zorgvuldigheidsvereisten toegepast? Hoe hebt u de communicatie ervaren? Wat was de emotionele impact op u? Welk advies geeft u aan jonge artsen of rechtstreeks naar de eventuele opleiding van de praktijken? Wat neemt u mee naar een volgende euthanasie of palliatieve sedatie? In de bijlagen vindt u een uitgebreide informatiebrief.

Levenseindezorg toedienen leidt vaak tot stress, frustraties en psychologische problemen bij artsen. Verschillende bronnen zoals twijfels over wettelijke procedures en zorgvuldigheidscriteria, communicatie en de uitvoering van de praktijk zelf kunnen de oorzaak zijn hiervan. Dit onderzoek focust op de eerste ervaring omdat de eerste keer altijd net iets meer bijzonder is en logischerwijs leidt tot een grotere emotionele impact. Daarom willen wij graag deze onderwerpen exploreren aan de hand van diepte-interviews met jonge artsen om recall bias te beperken.

Met uw deelname kan u als arts mee bijdragen tot gerichte resultaten, die kunnen leiden tot het optimaliseren van de ondersteuning en opleiding van jonge artsen bij het uitvoeren van deze levenseinde praktijken.

Voorwaarden voor deelname aan de studie:

  • Ervaring met minimum één van de levenseinde praktijken
  • Specialisatie huisartsgeneeskunde
  • Nederlandse taal
  • Maximaal 10 jaar praktijkervaring (exclusief stage)
  • Beschikbaarheid: deelnemende artsen moeten kunnen deelnemen aan het interview gedurende +/- 90 minuten.

We zouden de interviews willen afnemen in de periode van maart 2021 t.e.m. augustus 2021.

Hebt u interesse om uw ervaringen te delen en zo bij te dragen tot een betere begeleiding van jonge artsen? Gelieve dan onderstaande link in te vullen. Nadien zullen wij u contacteren voor een interview.

https://redcap1.ugent.be/surveys/?s=3FETA4K3TH

Bij voorbaat dank om onze vraag te overwegen.

Met vriendelijke groet,

Marie Lorré (1e master geneeskunde)


Oversterfte Covid-19

Beste collega’s

Wij zijn 2 huisartsen in opleiding en willen uw deelname vragen aan dit thesisonderzoek.

In dit onderzoek willen wij nagaan hoe de huisarts de verloren levensjaren inschat bij de patiënten in de woonzorgcentra die overleden ten gevolge van COVID-19. Wij zullen dit doen aan de hand van de ‘surprise question’ (denk aan de eerste vraag van de Palliative Care Indicator Tool).

We hopen met dit onderzoek bij te dragen aan de interpretatie van epidemiologische gegevens met betrekking tot het begrip ‘oversterfte’. In combinatie met de comorbiditeiten en risicofactoren proberen we een inschatting te maken van de reële impact op de verloren levensjaren. Er worden geen patiëntgegevens gevraagd en de bevraging wordt anoniem verwerkt.

We willen u daarom uitnodigen om de vragenlijst in te vullen onderaan deze mail.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage. Samen staan we sterk in deze uitdagende tijden.

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_br6USeRVryN3GKN

Met vriendelijke en collegiale groeten,

Daan Bellens & Kevin Hoornaert
Huisartsen in opleiding
KU Leuven 2019 - 2022

Promotor: Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers
Dossiernummer Ethische Commissie: MP016973​


Onderzoek kennis Postpartum Depressie bij zwangeren en professionals

We zijn 2 masterstudenten Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. We houden samen met onze promotor, Prof. Dr. Jacquemyn, een studie waarin we peilen naar de kennis van huisartsen, vroedvrouwen, gynaecologen en zwangeren omtrent postpartum depressie.

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijblijvend. De resultaten worden gepseudonimiseerd zodat de onderzoekers de individuele resultaten niet aan de persoonsgegevens van de deelnemers kunnen linken. Het onderzoek is goedgekeurd door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Via deze link kan u de vragenlijst invullen. Dit zal slechts een 5-tal minuten in beslag nemen.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Somija Kaddouri en Dina Oulkadi


GDPR in de huisartsenpraktijk: haalbaarheid onder de loep

Beste huisarts of HAIO,

Ik ben Dr. Mira Pletincx, Huisarts-In-Opleiding in de huisartsenpraktijk te Huizingen en later op de dienst geriatrie van het AZ Sint-Maria te Halle. Voor het behalen van mijn Master-na-Master diploma schrijf ik een thesis met als onderwerp: 'GDPR in de huisartsenpraktijk: haalbaarheid onder de loep.'

De doelpopulatie van deze bevraging zijn Nederlandstalige huisartsen en HAIO's die werkzaam zijn in een solo- of groepspraktijk in Vlaanderen en Brussel.

De bevraging neemt ongeveer 7 minuten in beslag en is volledig vrijwillig.

Als arts in het veld besef ik maar al te goed hoe kostbaar uw tijd is, vandaar dat ik u reeds hartelijk wil bedanken voor het volledig invullen van de enquête via deze link.

Deze thesis staat onder begeleiding van Prof. Dr. Dirk Devroey - Huisartsgeneeskunde, Vrije Universiteit Brussel.

Voor verdere inlichtingen, vragen of opmerkingen kan u mij bereiken via mira.pletincx@vub.be

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en interesse,
Dr. Mira Pletincx


Vergoedingssystemen eerstelijnszorg

Geachte,

Voor het behalen van de graad Master of Science in het Management en Beleid in de gezondheidszorg, zal ik een onderzoek uitvoeren naar de vergoedingssystemen die in Vlaanderen van toepassing zijn binnen de eerstelijnszorg. In België wordt de eerstelijnszorg gefinancierd aan de hand van twee vergoedingssystemen: het prestatiegericht vergoedingssysteem en het forfaitair vergoedingssysteem. De meeste Vlaamse huisartsen verkiezen, anno 2021, nog altijd een prestatiegericht vergoedingssysteem boven een forfaitair of per capita vergoedingssysteem.

In mijn masterproef wil ik, Marco Bortoli, nagaan welke barrières er spelen bij de Vlaamse huisartsen om de omschakeling naar een forfaitair of per capita vergoedingssysteem niet te maken.

Meer informatie vindt u in de informatiebrief.

Met vriendelijke groeten

Marco Bortoli

Marco.Tiziano.Bortoli@vub.be

0468/49.45.99


De preconceptionele levensstijl van koppels/personen met een actieve zwangerschapswens

De KU Leuven voert een onderzoek naar de levensstijl van koppels/personen met een actieve zwangerschapswens. Hiervoor zijn ze op zoek naar koppels/personen die zwanger proberen worden en online een aantal vragen willen beantwoorden over hun voeding, beweging, emotioneel welzijn en levenskwaliteit. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20-25 minuten in beslag nemen, kan in 3 talen (NL, FR, ENG), en is volledig anoniem.

Komen uw patiënten in aanmerking voor de studie? Dan kunnen zij de vragenlijst invullen via onderstaande link of door het scannen van de QR-code op de flyer.​

Link: http://bit.ly/3qHac1k

Flyer

Alvast bedankt voor uw bereidwilligheid.

Met vriendelijke groeten

Rani Roye: rani.roye@student.kuleuven.be

Tessy Boedt

Het hele onderzoeksteam​​​​​​​​​


Onderzoek nazorg pijn bij borstkankeroverlevers

Beste

In het kader van mijn doctoraat aan Universiteit Gent werk ik mee aan een project omtrent de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een nazorgmodel ter preventie en behandeling van chronische pijn bij borstkankeroverlevers. In fase één van dit project willen we onder andere bij zorgverstrekkers peilen naar ervaringen met en hiaten binnen de nazorg van chronische pijn bij borstkankeroverlevers.

Ik ben dus op zoek naar geïnteresseerde personen die graag zouden deelnemen aan dit onderzoek. Raadpleeg hier de flyer en de extra informatie omtrent het onderzoek.

Alvast bedankt.

Mvg

Yaël Slaghmuylder

PhD Student Health Sciences