Enquêtes

Kleine heelkunde in de huisartspraktijk

Beste collega,

Ik ben laatstejaars huisarts-in-opleiding en in het kader van mijn master-na-masterproef, start ik een onderzoek naar de ervaringen van huisartsen en huisartsen-in-opleiding bij het uitvoeren van kleine chirurgische ingrepen in de huisartspraktijk. Ons doel is om de kwaliteit van kleine heelkunde in de huisartspraktijk te verbeteren door middel van gepaste kwalitatieve bijscholingen. Om een representatief beeld te verkrijgen van de huidige situatie voor chirurgische procedures in de huisartspraktijk, heb ik een enquête opgesteld. Deelname duurt ongeveer 5 à 10 min en is volledig anoniem en online via deze link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3hyB1-_sbEmPkaF4YkG5nDHuKm9Ys2ZHqk6epYkiPTlUM0ZaMDk5MFhVVjlYUVRSVDg5WUZaQ1hHMC4u

Op deze manier hopen we om in de toekomst via gepaste bijscholingen de kwaliteit van kleine heelkunde bij de huisartsen te verhogen.

Alvast bedankt,

Thomas Monbailliu

Promotor: Tom Poelman

Baarmoederhalskankerscreening bij de huisarts

Beste arts,

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan een onderzoeksproject naar hindernissen bij huisartsen bij het uitvoeren van baarmoederhalskankerscreening.

Waarom is dit relevant?

Niet enkel zien we dat in Vlaanderen slechts 63.7% van de doelgroep gescreend wordt, we zien ook dat amper 20% van de uitstrijkjes gebeuren bij huisartsen.

Om beter in kaart te brengen welke hindernissen hierin een rol spelen, werd een vragenlijst opgesteld om te peilen naar de visie rond en uitvoering van baarmoederhalskankerscreening bij huisartsen. Deze vragenlijst kadert binnen een masterproef aan de UGent onder begeleiding van dr. Piessens.

De vragenlijst is volledig anoniem en vraagt niet naar persoonlijke gegevens.

De lijst bestaat uit een 30-tal vragen en duurt gemiddeld 20 minuten om in te vullen. Klik hier om de enquête te starten.

Ook als u zelf als huisarts geen of zeer zelden uitstrijkjes afneemt, kan uw deelname een grote bijdrage leveren aan ons onderzoek.

We hopen met dit onderzoek de hindernissen in kaart te brengen zodat er concrete oplossingen kunnen gezocht worden voor de onderscreening. Op deze manier kan onnodige morbiditeit en mortaliteit vermeden worden.

Hartelijk dank voor uw enthousiasme en medewerking.

Eva Dhaenens - HAIO UGent

Onder leiding van promoter dr. Piessens Veerle UGent

Deze studie werd goedgekeurd door de ethische commissie UGent

Gebruik van professionele tolken in de huisartsenpraktijk

Beste collega,

Ik ben huisarts in opleiding en graag maak ik u enthousiast voor het invullen van een enquête kaderend binnen mijn masterthesis rond het gebruik van professionele tolken in de huisartsenpraktijk.

Wat maakt dit onderzoek zo relevant?

Tijdens uw consultaties komt u waarschijnlijk in aanraking met patiënten of hun familie die de voertaal of een gemeenschappelijke alternatieve taal (vb. Engels) niet of onvoldoende spreken of begrijpen. Hierdoor ontstaat een taalbarrière. Arts of patiënt kunnen zich hierdoor onvoldoende uitdrukken en miscommunicatie kan optreden. Uit onderzoek weten we dat het gebruik van professionele tolken zorgt voor meer kwaliteit in de zorg.

Dit is de eerste grootschalige bevraging bij Vlaamse huisartsen rond dit thema. Aan de hand van dit onderzoek kan nagegaan worden wat de noden zijn bij Vlaamse huisartsen om het gebruik van een professionele tolk te stimuleren.

Ook indien u weinig of geen gebruik maakt van professionele tolken, willen we u vragen om deze vragenlijst toch in te vullen.

Indien u niet wenst deel te nemen, mag ik u vragen om toch de link te openen en kort enkele vragen in te vullen. Dit is ook waardevolle informatie voor het onderzoek.

Het invullen van de enquête duurt 5 à 8 minuten. Klik hier om de enquête te starten.

Op het einde van de enquête vindt u enkele praktische tips voor de organisatie van taalondersteuning in de huisartsenpraktijk.

Hartelijk dank voor uw enthousiasme en medewerking.

Deze enquête kadert binnen een MaNaMa thesis huisartsgeneeskunde van HAIO Hannah Keymeulen onder leiding van promotor Prof. Dr. Stéphanie De Maesschalck en werd goedgekeurd door de ethische commissie UGent.

Rol van huisartsen bij de vaccinatie-bereidheid bij COVID-19

Ik ben student geneeskunde aan de KU Leuven met speciale interesse voor het beroep van huisartsgeneeskunde. Voor mijn masterpaper doe ik een onderzoek naar de rol van de huisarts bij de vaccinatie-bereidheid voor COVID-19 bij hun patiënten. Voor dit onderzoek heb ik twee vragenlijsten opgesteld, een voor huisartsen en een voor patiënten. In deze vragenlijsten wordt er gevraagd naar de manier waarop huisartsen omgaan met de informatieverlening over de COVID-19 vaccinaties bij hun patiënten. Om dit onderwerp te onderzoeken wordt er in de ook gevraagd naar motieven die de vaccinatie-bereidheid beïnvloeden bij patiënten en bij huisartsen om te kijken of dit invloed heeft op de manier waarop de huisarts informatie verleent en de patiënten adviseert. In de bijlage bij deze mail vindt u de informatiebrief over deze enquete.

Het invullen van deze vragenlijst zal u ongeveer 10 minuten van uw tijd kosten. In deze vragenlijsten worden geen persoonlijke gegevens gevraagd en alle informatie wordt op een anonieme manier verwerkt. Deelnemen kan via onderstaande link.

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cZMvEmqsjkkTCAe

Ten slotte zou ik u nog willen vragen of u de bijgevoegde affiche zou willen afdrukken en ophangen in uw wachtzaal, aangezien we graag zoveel mogelijk ingevulde vragenlijsten bij zowel huisartsen als patiënten zouden willen verzamelen voor een representatief onderzoek.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw deelname,

Ruben de Kruijf

Affiche

Informatiebrief

Aanpak problematisch cannabisgebruik bij jongeren in de huisartsenpraktijk

Beste arts,

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan een onderzoeksproject uitgevoerd in het kader van de masterproef van Louise Le Borgne, masterstudente geneeskunde aan KU Leuven. Dit onderzoek peilt naar de kennis rond en de aanpak van problematisch cannabisgebruik bij jongeren in de huisartsensetting. Door het delen van uw kennis en ervaringen, draagt u bij tot het verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken en knelpunten in de huisartsenpraktijk wat betreft deze belangrijke problematiek. Ook indien u niet vertrouwd bent met dit onderwerp of niet in contact komt met patiënten die cannabis gebruiken, zijn uw antwoorden waardevol voor dit onderzoek.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en het invullen van deze vragenlijst zal 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. Onderstaande link verleent u toegang tot het invullen van de survey:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_25eDyA51iZBBt8W

Bij deze garandeer ik u dat:

  1. U te allen tijde uw deelname aan het onderzoek kunt stopzetten zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven en zonder bijkomende nadelige gevolgen.
  2. Uw anonimiteit gegarandeerd wordt doorheen elke fase van dit onderzoek en persoonlijke gegevens in geen geval worden bewaard of zichtbaar zijn voor de onderzoeker.

Bij vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt u contact opnemen via louise.leborgne@student.kuleuven.be of birgitte.schoenmakers@kuleuven.be

Van harte bedankt voor uw bijdrage aan dit onderzoek,

Louise Le Borgne, Masterstudente geneeskunde KU Leuven
Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers, Promotor

Diabetes type II

Beste collega’s huisartsen/HAIO’s,

In het kader van onze masterproef huisartsgeneeskunde nodigen wij u graag uit om onze online vragenlijst in verband met de behandeling van diabetes type II in te vullen.

Door uw deelname kan u bijdragen aan betere zorg voor type II diabetespatiënten. Wij willen in kaart brengen wat de kennis en het voorschrijfgedrag is van de Vlaamse huisartsen/HAIO’s i.v.m. de medicamenteuze behandeling van DM type II. Mogelijks kan dit onderzoek een aanleiding zijn voor verdere ondersteuning van praktische kennis in de eerste lijn. Uw deelname is van grote waarde om zo veel mogelijk gegevens te kunnen verzamelen.

De vragenlijst, opgesteld uit een theoretisch en een casus gebaseerd luik, is volledig anoniem en zal maximaal 10 minuten in beslag nemen.

Deze studie is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (MP018326).

(In Informatiebrief survey vindt u meer gedetailleerde informatie over de studie en vragenlijst.)​

Wij hopen op uw deelname zodat onze studie kan bijdragen tot een kwaliteitsvolle behandeling van diabetespatiënten in de eerste lijn.

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bwSfeyEpmzskQey?fbclid=IwAR1Qh0e3OJJ3hpZJTWSuWPLbjCVgS1aC1VHtejyTZNu991VGiO5h6dB2US0

Diabetes type II QR-code

Dr. Julie Lecomte en Dr. Isabelle Op de Beeck

Huisartsen in opleiding aan de KULeuven

In samenwerking met prof. dr. Geert Goderis en prof. dr. Chantal Mathieu

Halitose klachten

Beste collega,

Ik ben Isabelle Laleman, parodontoloog met een bijzondere interesse in slechte adem. Als "halitose specialist" heb ik veel tools ter beschikking om slechte adem te diagnosticeren: een uitgebreide vragenlijst, machines om ademgeur te analyseren, mijn eigen neus, genoeg tijd, ..

Maar de professionals, zoals huisartsen, bij wie mensen met halitose klachten eerst terechtkomen, beschikken meestal niet over al deze hulpmiddelen. Ik wil onderzoeken hoe deze professionals omgaan met patiënten met halitose klachten en stelde daarover een vragenlijst op die slechts 5 minuten tijd in beslag neemt.

https://nl.surveymonkey.com/r/XJR3NLW

Met vriendelijke groeten,

Isabelle Laleman

Burn-out bij huisartsen en huisartsen in opleiding

Beste,

Ik ben een masterstudent geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. In het kader van mijn masterpaper, start ik een onderzoek omtrent burn-out bij huisartsen en huisartsen in opleiding. Meer bepaald onderzoek ik welke rol persoonlijkheidskenmerken en andere factoren spelen in het risico op een burn-out.

De prevalentie van burn-out bij huisartsen is zeer variabel, maar zou gemiddeld rond de 15% procent bedragen. Dit ziektebeeld heeft nefaste gevolgen voor zowel de gezondheid van de arts zelf, als voor die van de patiënten. Suïcidale gedachten bij de arts en een ontoereikende zorg voor de patiënt zijn de meest geduchte gevaren van deze problematiek.

Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan de hedendaagse inzichten rond burn-out. Verder kan het ons leren welke profielen een hoger risico lopen om met dit probleem in aanraking te komen. Zo zetten we een stap verder in de preventie van burn-out.

Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen, probeer ik zo veel mogelijk huisartsen en huisartsen in opleiding te bereiken met een zelf opgestelde vragenlijst. Deelname zal ongeveer 10 minuten duren en gebeurt volledig online en anoniem.

Deze studie werd goedgekeurd door EC onderzoek UZ/KU Leuven en heeft als MP-nummer: MP020313.

Hopelijk heb ik uw interesse kunnen wekken en bent u bereid deel te nemen aan dit onderzoek. Ik kijk alvast uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Maxim Everaerts

Student Geneeskunde 2e Master, R0708400, maxim.everaerts@student.kuleuven.be; +32489418249

Promotor: Dr. Birgitte Schoenmakers; +3216377290; birgitte.schoenmakers@kuleuven.be

Screening intiem partnergeweld in de huisartsenpraktijk

Beste,

Ik ben HAIO Pieter Vanhaelewijn, voor mijn masterthesis voer ik onderzoek naar screeningsgedrag van Vlaamse huisartsen naar intiem partner geweld.

De studie is volledig anoniem. Het gaat om Masterpaper MP018627 deze studie is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

Het invullen van deze enquête van slechts 19 vragen duurt slechts enkele minuten.

https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cHZ9iEXvHuzF9eS

Alvast bedankt voor uw tijd en moeite!

Met vriendelijke groeten,

Pieter Vanhaelewijn

inschatting van beslissingsbekwaamheid van adolescenten in de huisartsenpraktijk

Geachte

Ik ben Jana Jacobs, studente geneeskunde aan de KU Leuven, en doe i.k.v. mijn masterproef een onderzoek naar de inschatting van beslissingsbekwaamheid van adolescenten in de huisartsenpraktijk. Met deze studie wil ik voor een aantal factoren nagaan in welke mate ze een rol spelen bij het inschatten van de maturiteit van adolescenten, enerzijds door huisartsen en anderzijds door adolescenten zelf.

Ik ben dus op zoek naar huisartsen om deze anonieme online vragenlijst in te vullen. Het zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_51Gn0sF3vGZtZ5k

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek; u kan wel, door het delen van uw kennis en/of ervaringen, bijdragen aan meer duidelijkheid omtrent de manier waarop maturiteit van adolescenten wordt ingeschat om zo eventueel tot een duidelijke regelgeving te komen.
​Deze studie (MP019031) is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KULeuven.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Jana Jacobs en Birgitte Schoenmakers​

Onderzoek naar link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de ouderen populatie

Beste collega

In kader van een masterproefonderzoek aan de Universiteit Gent voeren wij onderzoek naar de link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de ouderen populatie. Met cognitie worden mentale processen in de hersenen bedoeld die optreden wanneer mensen waarnemen, informatie verwerken, leren, denken en problemen oplossen.

Momenteel is het voor audiologen echter nog onduidelijk wat het bewustzijn, de kennis en praktijkervaring van huisartsen, werkzaam met (slechthorende) ouderen, is omtrent de link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de oudere populatie. Om dit in kaart te brengen werd een online vragenlijst opgesteld. De resultaten van de vragenlijst zullen sterktes, maar vermoedelijk ook hiaten opsporen waardoor huisartsen, werkzaam met (slechthorende) ouderen, in de toekomst gericht geïnformeerd kunnen worden.

We nodigen u uit om deel te nemen aan deze korte online vragenlijst bedoeld voor Vlaamse huisartsen werkzaam binnen een oudere populatie. Hierin komen vragen aan bod met betrekking tot uw werksetting, praktijkervaring en uw eigen kennis over onder andere gehoor, spraakverstaan, hoortoestellen en cognitie.

De vragenlijst kan volledig anoniem worden ingevuld via https://redcap1.ugent.be/surveys/?s=9JTMDKHNHCD8HW9H. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en u kan op elk moment stoppen indien gewenst.

Alvast bedankt voor uw medewerking aan dit online onderzoek.

Aarzel zeker ook niet om dit door te sturen naar uw collega huisarts.

Met vriendelijke groeten

Fiona Verbrugghe

Dr. Katrien Kestens

Prof. dr. Hannah Keppler

Studie over noodanticonceptie

Beste

Wij zijn twee West-Vlaamse haio's uit fase 2 van de opleiding huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.

In het kader van onze masterproef doen wij onderzoek naar de nood tot herzien van de anticonceptiemethode bij vrouwelijke patiënten die noodanticonceptie ("de morning-after pil") gebruikten en welke rol we hierbij kunnen spelen als huisarts, dit o.l.v. Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte. Wij zijn hiervoor op zoek naar 150 huisartsen die hun ervaringen met en visie over noodanticonceptie willen delen door een korte enquête van max. 10 minuten in te vullen.

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5tY0UVP5gfJALkO

Alvast hartelijk bedankt

Met vriendelijke groeten

Platteeuw Josephine en Axana Luypaert

Leidraad Euthanasie

Beste artsen,

Wij contacteren u in het kader van een nieuwe grootschalige onderzoeksproject ‘Leidraad Euthanasie’, uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB & UGent): https://www.leidraadeuthanasie.be/

Wij willen u uitnodigen om deel te nemen aan een kort individueel online interview (max. 90 min) waarin wij u enkele vragen stellen over uw ervaringen en ondersteuningsnoden bij het begeleiden en ondersteunen van patiënten en hun naasten bij euthanasie. Het interview zal verlopen via het platform Whereby. U heeft dus geen persoonlijk account nodig.

Indien u wilt deelnemen, schikken wij ons graag naar uw agenda. U kunt uw interesse in deelname laten blijken via:

Uw medewerking aan deze interviewstudie zorgt ervoor dat we een beter inzicht kunnen verwerven in hoe u als arts beter begeleid en ondersteund kan worden in de euthanasiepraktijk. Resultaten zullen gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van een praktijkleidraad voor artsen die focust op het emotionele, psychosociale en spiritueel-existentiële aspect van euthanasie, naast het klinisch-medische, en dat vanaf de euthanasiewens tot en met de nazorg voor naasten en zorgverleners na het overlijden.

De studie werd goedgekeurd door het overkoepelende Ethisch Comité van UZ Brussel – Vrije Universiteit Brussel.

Flyer Artsen

Met vriendelijke groeten,

Namens het gehele team: Prof. Kenneth Chambaere, Prof. Luc Deliens, Prof. Freddy Mortier, Prof. Joachim Cohen, Dr. Sigrid Dierickx, Dr. Joni Gilissen en Drs. Stijn Vissers

Joni Gilissen, PhD

Postdoctoral Researcher

End-of-Life Care Research Group

Dept Family Medicine & Chronic Care

VUB & UGent

Affiliate Postdoctoral Researcher

Center for Aging & Serious Illness

Massachusetts General Hospital

Mobile +32 (0)476 46 56 89

Psychosociale noden van hulpverleners

De coronacrisis zorgde de afgelopen twee jaar voor een verhoogde druk op zorgverleners en welzijnswerkers. Bij heel wat hulpverleners resulteerde deze druk in chronische stress met mentale en lichamelijke uitputting tot gevolg. De overheid lanceerde verschillende initiatieven ter ondersteuning, zoals het platform De ZorgSamen en de mobiele supportteams van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. We stellen echter vast dat hulpverleners deze initiatieven weinig of niet gebruiken. Hoe komt dit? En wat is er dan wel nodig qua ondersteuning?

LUCAS KU Leuven organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid twee focusgroepen om een antwoord te vinden op deze vragen, zodat het aanbod in de toekomst beter kan worden afgestemd op de noden.

Daarvoor zijn we op zoek naar een twintigtal hulpverleners uit diverse sectoren (e.g. algemene ziekenhuizen, CAW, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, GGZ, huisartspraktijken, jeugdhulp, kinderopvang, OCMW, thuis- en gezinszorg en thuisverpleging, woonzorgcentra, zorg voor personen met een handicap, etc.) die goed zicht hebben op de psychosociale noden die hulpverleners ervaren.

Tijdens de focusgroep krijgt u de gelegenheid om de psychosociale noden en de ervaringen omtrent het voorziene ondersteuningsaanbod binnen uw werkveld kenbaar te maken. Vanzelfsprekend gebeurt de verwerking van de resultaten met respect voor uw privacy.

De focusgroepen vinden online plaats op vrijdag 6 mei (14u00 - 15u30) en dinsdag 17 mei (10u00 - 11u30). Indien u interesse heeft om hieraan deel te nemen, kan u zich inschrijven via dit formulier. U mag deze uitnodiging ook verder verspreiden.

dr. Evelien Coppens

Projectleider

Evelien.Coppens@kuleuven.be

Tel. +32 16 37 34 21

LUCAS - Centrum voor zorgonderzoek en consultancy | Minderbroedersstraat 8 - bus 5310 | 3000 Leuven |www.kuleuven/lucas

Suïcidepreventie in Vlaanderen: wat is de rol van huisartsen

Beste

Wij zijn Janne Van de Voorde en Marte Reyntens en wij zijn twee masterstudenten geneeskunde aan

de Universiteit Gent.

In het kader van onze masterproef “Suïcidepreventie in Vlaanderen: wat is de rol van huisartsen?“

zouden wij de visie en ervaring van u als huisarts over uw rol hierin willen bespreken en toetsen ten

opzichte van de leidraad ‘Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen’.

Dit onderzoek kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en komt er op vraag van het

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit onderzoek, waarbij we een interview van 30 tot 60

minuten afnemen.

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden

aan het Universitair Ziekenhuis Gent.

Indien u wenst deel te nemen aan dit onderzoek, kan u een mail sturen naar

janne.vandevoorde@ugent.be of marte.reyntens@ugent.be.

Met vriendelijke groeten,

Janne Van de Voorde en Marte Reyntens

Prof. Dr. G. Portzky (Vakgroep psychiatrie en medische psychologie-coördinator Eenheid

Zelfmoordonderzoek Universiteit Gent, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)

Een studie over kindermishandeling

Geachte collega’s

Wij zijn 4 HAIO’s (huisartsen in opleiding), die voor onze masterpaper een studie doen over kindermishandeling, en hoe dit zich presenteert in de huisartsenpraktijk. We gaan op zoek naar de knelpunten die huisartsen ervaren in de detectie en de aanpak van kindermishandeling. Dit doen we enerzijds via een vragenlijst, en daarvoor hebben wij jullie hulp nodig!

Waarom hebben we uw hulp nodig?

We proberen zoveel mogelijk ervaringen van huisartsen te verzamelen, om zo de meest ervaren knelpunten te definiëren.

Belang van de studie:

  • Er is een hoge prevalentie van kindermishandeling, die steeds jaarlijks toeneemt.
  • Kindermishandeling geeft veel nefaste lange termijneffecten met grote biopsychosociale impact.
  • Vroegtijdige opsporing van kindermishandeling heeft een significant economisch voordeel.
  • Pandemieën zijn gekenmerkt door een daling van de beschermende factoren en een toename van de risicofactoren voor kindermishandeling.

Wat wordt er van u verwacht? Het invullen van de enquête neemt een 10-tal minuten in beslag.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze studie,

kunt u deelnemen via onderstaande link.

Voor aanvang van de studie vindt u in bijlage het toestemmingsformulier (informed consent form).

Link:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cOzCDszwz0ztOKy

Alvast bedankt voor uw tijd om deze mail door te nemen. Hopelijk zijn jullie even enthousiast om aan dit onderzoek mee te werken als wij!

Voor een 2de deel van onze studie hebben we enkele huisartsen nodig die deelnemen aan een interview, gevolgd door een discussieforum. Indien jullie wensen deel te nemen aan dit onderdeel of graag extra informatie hadden ontvangen stuur dan een mailt naar het volgende e-mailadres knelpuntenkindermishandeling@gmail.com

Deze studie wordt uitgevoerd onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers en werd goedgekeurd door ethisch commissie onderzoek UZ/KU Leuven. MP018427-nummer.

Met vriendelijke groeten namens alle groepsleden

Dr. Boussemaere Elien – HAIO
Dr. De Vos Pieter – HAIO
Dr. Hiremath Shravan – HAIO
Dr. Vandendriessche Cinzia – HAIO
Onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte – Huisarts
knelpuntenkindermishandeling@gmail.com

Studie directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn

Beste

“Zie je regelmatig patiënten met acute lage rugpijn in je praktijk, ben je voorstander van efficiëntere en meer ‘evidence-based’ zorgverlening en wil je graag je steentje bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? Dan kan u meewerken aan een onderzoek rond directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn. Alle info met betrekking tot het onderzoek en uw eventuele deelname kan je vinden in de bijgevoegde informatiefolder.”

Direct-Physio trial - Informatie voor huisartsen

Bedankt!

Gert

Bevraging rond medisch transport

Beste

Ik ben Lars Vanbaelen, Productontwikkeling student aan de Universiteit Antwerpen en ik doe momenteel mijn masterthesis rond medisch transport. Voor de onderzoeksfase in mijn thesis ben ik bezig met het bevragen van labo's, huisartsen en kleine ziekenhuizen om zo een beeld te krijgen van hun noden in verband met het transport van stalen en dergelijke.

Voor dit onderzoek heb ik een korte vragenlijst (+- twee minuten) opgesteld. Dit zou mij enorm hard verder helpen in mijn onderzoek.

Via volgende link kan u de vragenlijst invullen: Huisartsen bevraging: Medisch transport

Voor verdere vragen mag u mij altijd even opbellen of terugmailen (zie onderaan).

Dank bij voorbaat!

Met vriendelijke groeten

Lars Vanbaelen

Universiteit Antwerpen

Master Productontwikkeling

Tel: 0478949173

Lars.Vanbaelen@student.uantwerpen.be

Het gebruik van gestandaardiseerde heteroanamnese in case finding van dementie

Geachte huisarts/huisarts-in-opleiding

Als Huisartsen-in-Opleiding maken wij, dr. Tom Robben en dr. Ine Vervoort, onze master-na-masterthesis rond het gebruik van een gestandaardiseerde heteroanamnese in de case finding van dementie.

Onze studie bestaat uit 2 delen. Een eerste deel bestaat uit het aanbieden van een beslishulp op de website ‘Gezondheid en Wetenschap’. Deze beslishulp is bedoeld is voor naasten van personen met een vermoeden van dementie en voor zorgverleners. Deze kan geraadpleegd worden via https://gezondheidenwetenschap.typeform.com/to/U3a4mfYL.

Een tweede deel onderzoekt de haalbaarheid en effectiviteit van een gestandaardiseerde heteroanamnestische vragenlijst (nl. de IQCODE-vragenlijst) in de case finding van dementie in de huisartsenpraktijk. Hiervoor vragen we de hulp van zo veel mogelijk Vlaamse huisartsen(-in-opleiding).

Waaruit bestaat uw taak wanneer u deelneemt aan de studie?

-Bij de start van het onderzoek vindt een online enquête plaats, in te vullen wanneer het u past.

-Gedurende een studieverloop van 6 maanden een IQCODE-vragenlijst meegeven met de patiënt of zijn naaste wanneer er geheugenklachten door de patiënt worden vernoemd of waarbij u zelf cognitieve problemen vermoedt. Deze vragenlijst moet dan thuis ingevuld worden door een naaste van de patiënt, en wordt later terug binnengebracht op de praktijk. Het uiteindelijke resultaat geeft een aanwijzing of er een achteruitgang is in het cognitief functioneren van de patiënt en hoe groot deze is. Samen met anamnese en screeningsinstrumenten voor de patiënten zelf (bv. MMSE/MiniCog/kloktekentest/…) zou dit kunnen bijdragen aan uw diagnostisch proces naar dementie. Bijkomend geeft deze vragenlijst ook een indicatie over de grootte van de zorgnood en op welke domeinen de patiënt hulp nodig heeft. Wij vragen de patiënt te verwijzen voor verder onderzoek in de tweede lijn bij een (sterk) afwijkend resultaat, uiteraard mits goedkeuring van de patiënt. We onderzoeken de subjectieve beleving van huisartsen bij het gebruik van deze IQCODE en de haalbaarheid hiervan.

-Uw ervaringen worden nadien bevraagd a.d.h.v. een online enquête met toelichting (telefonisch of via videobellen).

Wij geven graag nog meer informatie over onze studie, en ook praktische tips voor de diagnostiek van dementie en het gebruik van de IQCODE-vragenlijst op uw vraag.

Bij interesse kan u ons contacteren op één van volgende e-mailadressen: tom.robben@student.kuleuven.be en ine.vervoort@student.kuleuven.be

N.B. Deze studie werd gestart na goedkeuring door het EC Onderzoek UZ/KU Leuven (dossiernummer MP018269).

Alvast bedankt!

Hartelijke groeten

Dr. Tom Robben en Dr. Ine Vervoort

tom.robben@student.kuleuven.be en ine.vervoort@student.kuleuven.be Master-na-master Huisartsgeneeskunde KU Leuven

Onder begeleiding van professor Birgitte Schoenmakers

Onderzoek naar de communicatie tussen huisarts en kinesitherapeut

Beste collega

Eerst en vooral bedankt dat u even de tijd neemt om dit door te lezen. Wij zijn Lore, Emmeline en Elisa, drie huisartsen in opleiding. In kader van onze ManaMa thesis voeren wij onderzoek naar de communicatie tussen de huisarts en de kinesitherapeut, waarbij we willen peilen naar de tevredenheid over de huidige communicatie en het opsporen van eventuele knelpunten.

Hiervoor willen we gebruikmaken van 2 enquêtes, één gericht aan elke discipline. Deze enquêtes werden reeds gevalideerd door een expertenpanel. In een tweede fase dienen we de betrouwbaarheid van onze enquêtes te beoordelen. Hierbij kan u ons helpen.

Concreet zijn we op zoek naar een 20-tal huisartsen die onze online enquête 2x willen invullen met een interval van 1 week tijd. Dit neemt maximum 2x10 minuten van uw tijd in beslag. We hopen dat onze enquêtes nadien kunnen worden geïmplementeerd in grootschaligere studies om de interdisciplinaire communicatie te bevorderen.

Praktisch:

- Wij zijn op zoek naar reeds afgestudeerde huisartsen

- Via mail zal u een link tot de vragenlijst doorgestuurd krijgen die u een eerste keer invult (+/- 10 min)

- Via mail zal u na 1 week opnieuw gecontacteerd worden om de vragenlijst een tweede keer in te vullen (+/- 10 min)

- Deelname aan de studie is vrijwillig

- De verwerking van de data verloopt anoniem

- Er staat geen vergoeding tegenover het invullen van de vragenlijst

Bij interesse mag u contact opnemen via het volgende e-mailadres: loremeuleman@msn.com

Alvast bedankt voor uw aandacht en inzet!

Met collegiale groeten

Lore, Emmeline en Elisa 3e jaars HAIO

Euthanasie bij psychisch ondragelijk lijden: kennis en beleving van de huisarts

Beste

Wij zijn Liselotte Van Ballart en Maxime De Rop, beide huisartsen in opleiding verbonden aan de KU Leuven. Als onderwerp van onze masterthesis hebben wij gekozen voor "euthanasie bij psychisch ondragelijk lijden: kennis en beleving van de huisarts". Ons doel is om met deze studie na te gaan hoe goed de kennis van de huisarts over dit onderwerp is en of deze kennis de visie op het thema beïnvloedt. Dit onderzoeken dit aan de hand van een enquête die ongeveer 15 min in beslag neemt.

We proberen een zo breed mogelijk publiek te benaderen om onze studie op deze manier meer kracht te geven.

Hierbij heeft u alvast de link naar de enquête:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8ccwxLSBcmN6LvU

Bij verdere vragen staan wij uiteraard gereed om deze te beantwoorden.

U kan ons hiervoor contacteren om volgende e-mailadressen:

liselottevanballart@gmail.com of maxime.derop@gmail.com

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten

Liselotte Van Ballart en Maxime De Rop

Prof Birgitte Schoenmakers, ACHG, KU Leuven

Aanpak van maagklachten in huisartsenpraktijken in Vlaanderen

Beste collega’s

Ik ben huisarts in opleiding en ben bezig met masterthesis die gaat over aanpak van maagklachten in huisartsenpraktijken in Vlaanderen.

In Vlaanderen schrijven we veel te veel maagzuurremmers voor en richtlijnen over maagklachten zijn één van de minst gerespecteerde richtlijnen. Mijn taak is om erachter te komen wat de oorzaken hiervan zijn en wat we kunnen verbeteren om deze klachten beter te kunnen aanpakken op de manier dat financieel minder zwaar is voor onze maatschappij.

Hierbij nodig ik u uit om een korte enquête in te vullen. De enquête zou ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen, maar zou voor mijn masterthesis van groot belang zijn. De enquête is anoniem en het doel ervan is niet om uw kennis te scoren maar eerder algemene aanpak van maagklachten bij huisartsen in kaart te brengen.

Tevens nodig ik u uit om een online bijscholing over maagklachten via bcfi te volgen waarvoor u accreditering kunt krijgen. Deze bijscholing duurt ongeveer 30 minuten en kan zeker bijdragen in dit proces.

Uw collegialiteit met deze korte inspanningen zou voor mij en mijn thesis veel betekenen.

Link voor enquête: https://www.survio.com/survey/d/K8A5K3I3H5D9O0R9Q

Link voor bcfi e-learning: https://auditorium.flowsparks.com/?startactivity=RCT2

Alvast bedankt.

Met collegiale groeten

Stefan Tanasijevic

Hoe vertrouwd zijn huisartsen met DOAC

Beste

Mijn naam is Amber Devreese en ik zit momenteel in het laatste jaar van de opleiding geneeskunde aan de KU Leuven.

In het kader van mijn thesis, geschreven onder supervisie van Prof. Dr. Verhamme, tracht ik te onderzoeken hoe vertrouwd huisartsen zijn met DOAC’s (Direct Orale AntiCoagulantia) en welke eventuele pijnpunten huisartsen ervaren in hun praktijk.

Dit doe ik aan de hand van een korte online survey.

De survey zelf bestaat uit 20 vragen en het invullen ervan duurt ongeveer 4 minuten.

Ik besef dat U erg overbevraagd bent in deze periode en ben uitermate dankbaar als U toch de tijd vindt om deze korte survey in te vullen.

Dat kan via deze link:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_54hXlU1As0GIBlI

Met vriendelijke groeten

Amber Devreese

student 3de master geneeskunde KULeuven

​amber.devreese@student.kuleuven.be

Bevraging kennis professionele tolken tijdens consultaties

Beste huisarts

“Ik ben een huisarts in opleiding en graag stel ik u mijn masterproef voor. Hierbij bevragen we Vlaamse huisartsen rond kennis en percepties van professionele tolken tijdens consultaties.

Wat maakt dit onderzoek zo relevant?

Tijdens uw consultaties komt u waarschijnlijk in aanraking met patiënten of hun familie die de voertaal of een gemeenschappelijke alternatieve taal (vb. Engels) niet of onvoldoende spreken of begrijpen. Hierdoor ontstaat een taalbarrière. Arts of patiënt kunnen zich hierdoor onvoldoende uitdrukken en miscommunicatie kan optreden. Uit onderzoek weten we dat het gebruik van professionele tolken zorgt voor meer kwaliteit in de zorg.

Dit is de eerste grootschalige bevraging bij Vlaamse huisartsen rond dit thema. Aan de hand van dit onderzoek kan nagegaan worden wat de noden zijn bij de Vlaamse huisarts om het gebruik van een professionele tolk te stimuleren.

Ook indien u weinig of geen gebruik maakt van professionele tolken, willen we u vragen om deze vragenlijst toch in te vullen.

Indien u niet wenst deel te nemen, mag ik u vragen om toch de link te openen en kort enkele vragen in te vullen. Dit is ook waardevolle informatie voor het onderzoek.

Het invullen van de enquête duurt 5 à 8 minuten. Klik hier om de enquête te starten.

Op het einde van de enquête vindt u enkele praktische tips voor de organisatie van taalondersteuning in de huisartsenpraktijk.

Hartelijk dank voor uw enthousiasme en medewerking.

Met vriendelijke groeten

Huisarts in opleiding Hannah Keymeulen

Promotor: Dr. Stéphanie De Maesschalck

Deze studie is goedgekeurd door de ethische commissie UGent

Marktonderzoek Aristo

Geachte huisarts

Mijn naam is Charlotte Wauters en ik ben studente die stageloopt bij Aristo. Voor deze stage werk ik mee aan een marktonderzoek dat probeert de nood aan opleidingen in patiënten- en doktersorganisaties in kaart te brengen.

Als lid van de Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen zullen uw antwoorden van grote waarde zijn voor het onderzoek en dus ook mijn stageopdracht.

U kan eenvoudig deelnemen online via deze link:

https://survey.alchemer.eu/s3/90362639/Aristo-Market-Research?id=304

(door te klikken op deze link en deel te nemen aan het onderzoek verklaart u zich akkoord dat enkel uw naam en e-mailadres zullen worden bijgehouden enkel voor de doeleinden van dit marktonderzoek voor een periode van 6 maanden vanaf heden)

Als het voor u makkelijker is om dit telefonisch te doen, graag een seintje. Aarzelt u zeker niet contact met mij op te nemen indien er nog vragen zijn.

Ik bedank u alvast op voorhand voor uw waardevolle tijd en bijdrage.

Hoogachtend

Charlotte Wauters

Charlotte@aristo.nu

Tel 0456124858


Geef mee richting aan het Belgische antibioticabeleid: Vul de Antibiotics GPS in

Beste collega’s

Om ervoor te zorgen dat toekomstige beleidsinitiatieven zo goed mogelijk aansluiten bij onze ervaringen en vooral onze behoeften als huisartsen, onderzoekt het referentieplatform voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners EBPracticeNet samen met Centra voor Huisartsgeneeskunde van de UAntwerpen en de ULiège en met de steun vanuit de Vlaamse universiteiten welke acties, instrumenten en initiatieven voor huisartsen wij zinvol vinden in de strijd tegen antibioticaresistentie.

De ‘Antibiotics General Practitioner Survey’ (Antibiotics GPS) peilt naar uw persoonlijke meningen, ervaringen en moeilijkheden met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica, de huidige beleidsinitiatieven, ondersteunende instrumenten, (snel)testen, richtlijnen, … voor doelmatig gebruik van antibiotica bij veelvoorkomende infecties. Deze vragenlijst vraagt ook welke voor het antibioticabeleid relevante lessen we kunnen trekken uit de organisatie van de zorg tijdens de coronacrisis. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden bij het opzetten van nieuwe interventies om antimicrobiële resistentie te verminderen.

Ook al wordt deze vragenlijst tijdens een drukke en uitzonderlijke periode gelanceerd, toch willen we u vragen om met uw deelname deze kans te grijpen om het toekomstige antibioticabeleid in België mee richting te geven.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Uw antwoorden zijn vertrouwelijk en zullen anoniem verwerkt en gerapporteerd worden.

Indien u vragen hebt over de enquête, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam door te mailen naar Elien.Colman@UAntwerpen.be.

Stuur deze oproep graag ook meteen door naar uw collega’s om hen aan te zetten ook deel te nemen. Hoe groter de respons, hoe beter deze studie ertoe kan bijdragen dat toekomstige beleidsinitiatieven aansluiten bij de ervaringen, behoeften en opinies van huisartsen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Met vriendelijke groeten en bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Antibiotics GPS


Onderzoek nazorg pijn bij borstkankeroverlevers

Beste

In het kader van mijn doctoraat aan Universiteit Gent werk ik mee aan een project omtrent de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een nazorgmodel ter preventie en behandeling van chronische pijn bij borstkankeroverlevers. In fase één van dit project willen we onder andere bij zorgverstrekkers peilen naar ervaringen met en hiaten binnen de nazorg van chronische pijn bij borstkankeroverlevers.

Ik ben dus op zoek naar geïnteresseerde personen die graag zouden deelnemen aan dit onderzoek. Raadpleeg hier de flyer en de extra informatie omtrent het onderzoek.

Alvast bedankt.

Mvg

Yaël Slaghmuylder

PhD Student Health Sciences