Nieuws

Medisch-verpleegkundig en farmaceutisch draaiboek

De nieuwe versie van het medisch-verpleegkundig en farmaceutisch draaiboek staat online

Wijziging teststrategie kleuters/peuters + teststrategie CLB

Het is moeilijk om nog de teststrategie te volgen, maar er is terug een wijziging.
  • peuters en kleuters:

Kleuters moeten niet getest worden na een hoog-risico contact binnen het gezin maar worden voortaan wel getest indien het hoog-risico contact plaats had buiten het gezin (bv. op school). Bij een positief testresultaat moeten in dat geval namelijk bijkomende maatregelen genomen worden voor de huisgenoten.

  • lager onderwijs (nu gelijke aanpak als in het secundair):

Bij een indexgeval in een klas maakt men het onderscheid tussen de nauwe contacten (HRC) en de laag-risico contacten volgens de criteria van de contactdefinitie in de contactprocedure. De nauwe contacten worden getest en gaan in quarantaine. Indien onder hen een leerling/leerkracht positief blijkt te zijn, wordt deze leerling/leerkracht ook een indexgeval en doorloopt men nogmaals het contactopvolgingsproces. Indien het tweede positieve geval in de klas een hoog-risico contact is van het eerste indexgeval in de klas of van een gekend HR-contact buiten de klas (bv een gezinslid), dan moet de klas niet in quarantaine geplaatst worden.
Indien echter het tweede positieve geval in de klas geen hoog-risico contact is van het eerste indexgeval, wordt de hele klas in quarantaine geplaatst en getest tenzij een andere mogelijke bron van overdracht bij deze twee gevallen, wordt vermoed.

Teststrategie CLB

Minister Weyts dringt sterk aan om sneltesten te gebruiken in het onderwijs. Dit roept bij ons toch heel wat vragen op. Er werd overlegd op Zuid-West-Vlaams niveau met de CLB’s. CLB-artsen vinden zelf de Federale teststrategie (PCR op dag 1 en dag 7 bij hoogrisicocontact) prioritair, maar moeten Vlaamse (van onderwijs) volgen. We hebben hieromtrent dan ook wat afspraken gemaakt. Het CLB zal tegen eind deze week klaar staan om sneltesten uit te voeren indien nodig. We blijven op dit moment de Federale teststrategie volgen maar als de testcapaciteit overschreden wordt moeten we vanuit het testcentrum het signaal geven aan het CLB zodat zij opstarten met sneltesten. Voor peuters en kleuters blijven het sowieso PCR-testen. Sneltesten afnemen bij deze categorie wordt zeer moeilijk (2x opp in neus en 1x in keel). Sneltesten zullen gebruikt worden bij de leerlingen van lager en secundair onderwijs met een HRC op dag 1. Deze taak wordt uitgevoerd door vrijwilligers van het Rode Kruis (geleid door het CLB). Bij negatieve test gaat het kind in quarantaine en wordt op dag 7 getest met een PCR-test. Indien de sneltest positief: kind gaat 10 dagen in isolatie en de HRC van het kind worden bepaald.

Uitbetaling GMD

Sinds 1/1/2021 wordt het GMD vooruitbetaald voor het jaar dat volgt. Daartoe werd op 31/12/2020 door de mutualiteiten een 'foto' genomen per arts om te bepalen wie op dat moment een GMD heeft bij die arts.

In februari 2021 zou dan de betaling voor het jaar 2021 voor alle GMD patiënten moeten gebeuren. In 2021 kan u nog betalingen krijgen van patiënten met automatische verlenging van het GMD voor het jaar 2020. Dit zijn patiënten die een GMD hebben in 2019 en geen raadpleging gehad hebben in 2020 maar wel in 2021.

Vanaf 2022 valt dit dus weg, want elke patiënt is vooruitbetaald voor 2021.

De voorwaarde om van dit systeem gebruik te maken is dat de arts zich ingeschreven heeft voor het elektronisch beheer van het GMD via Mycarenet, en dit ten laatste in september 2020.

Tot zover de ideale situatie.

Er zijn evenwel problemen:

- Er zijn nog steeds artsen die hun GMD innen via papier. Er is ook weinig of geen communicatie geweest vanuit het RIZIV dat de verplichting tot het gebruik van eGMD nodig was. We zoeken via de artsensyndicaten een oplossing hiervoor.

- Er waren enkele mutualiteiten die alsnog een GMD verlenging hebben uitbetaald. Dit zou nu in orde moeten zijn en de uitbetaalde GMD's zouden verrekend worden bij de vooruitbetaling van februari.

- Startende huisartsen worden in het eerste jaar niet betaald voor het GMD. Er staat formeel in het akkoord dat 'hiervoor een oplossing' wordt gezocht'. Maar dit is er nog niet.

- Artsen die op pensioen gaan zouden ook nog een bedrag kunnen ontvangen waardoor ze te veel inkomsten hebben en dus alsnog sociale bijdragen etc moeten betalen. Meer informatie over de praktische modaliteiten om dit te voorkomen volgt.

Nieuwe algemene richtlijn m.b.t. isolatie, testen en quarantaine

Nieuwe algemene richtlijn voor iedereen (variant of niet):

- Isolatie duur van 7 naar 10 dagen
- HRC testen op dag 1 en op dag 7 (niet meer op dag 9); quarantaine 10 dagen maar dus in te korten als negatieve test op dag 7
-  Test op dag 9 voor indexen: niet weerhouden

De maatregelen specifiek voor West-Vlaanderen van vorige week vallen dus weg!

Ook is en blijft het de aanbeveling van Minister Frank Vandenbroucke behouden om breed testen bij uitbraken (bvb in scholen, bepaalde wijken…).

Men heeft echter nagelaten om de software voor de aanmaak van de codes voor de hoog risico-contacten aan te passen. Hierdoor kan de huisarts geen code genereren voor een test direct na het HRC (<72 uur). Men zoekt een oplossing. Zolang er geen oplossing is, duid je best “Patiënt voldoet aan de definitie van een mogelijk geval” aan bij reden test. Zo kan een CTPC aangemaakt worden. Voor dag 7 moet opnieuw een eForm aangemaakt worden maar tegen dan zal het probleem hopelijk opgelost zijn.

Draaiboek sneltesten

In december gingen er in dertien huisartsenpraktijken en zes testcentra pilootprojecten rond sneltesten (antigeentesten) van start. De pilootprojecten rond het gebruik van COVID-19-sneltesten in huisartsenpraktijken en testcentra werden vorige week succesvol geëvalueerd.

In samenwerking met prof. Dr. Ann Van den Bruel stelde Domus Medica een draaiboek op voor het gebruik van sneltesten in de huisartsenpraktijk: draaiboek sneltesten