Nieuws

Opleiding telefonische triage voor praktijkondersteuner

Centrum voor Huisartsgeneeskunde van Universiteit Antwerpen organiseert een vorming rond telefonische triage. 

De doelgroep zijn praktijkondersteuners (medewerkers zonder medische vooropleiding) in de huisartsenpraktijk die hun competenties van telefonische triage verder willen ontwikkelen.

De vorming omvat 12 uur waarvan laatste 4 uur gezamenlijk met huisarts

Meer info

Masterclass medisch management

Vives/Kortrijk Business School organiseert een tweedaagse opleiding rond medisch management. 

In de eerste dag focussen ze op de start en de organisatie van een praktijk: wie doet wat, wanneer, waarom en hoe. Op de tweede dag gaan ze dan dieper in op het management van de dagdagelijkse praktijk: wat zijn de succesfactoren voor een optimaal resultaat?

Deze opleiding is exclusief voorbehouden voor artsen en erkend door het RIZIV.

Meer info

Nieuwe infosheet DDK screening voor elke huisarts

Zoals elk jaar brengt het Centrum voor KankerOpsporing in maart de screening van dikkedarmkanker in de belangstelling via een mediacampagne.

Omdat dit mensen kan aanzetten vragen te stellen aan hun huisarts, bezorgen ze achtergrondinformatie samengevat op een bondige maar duidelijke bladzijde: infosheet screening DDK

U vindt hier:

  • meer info over het rapport van de follow-up onderzoeken
  • u kan uw mening geven via een survey
  • info over de nieuwe resultaatsmededeling via een Labo-uitslag
  • de laatste screeningscijfers van 2021
  • u herkent vast het nieuwe gezicht van onze campagne

Dataverzameling project toegankelijkheid

HZW neemt deel aan een pilootproject rond toegankelijke huisartsgeneeskunde. In dit kader wordt gevraagd een praktijkvragenlijst en een huisartsenvragenlijst in te vullen.

De dataverzameling vindt plaats in kader van het project ‘toegankelijkheid van de huisartsengeneeskunde’ gefinancierd door de Vlaamse overheid, uitgevoerd door Domus Medica, Universiteit Gent en VIVEL. Het project wil een antwoord bieden op het nijpend tekort aan huisartsen, en de groeiende nood aan extra maatregelen en steun om de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde te kunnen waarborgen.

De dataverzameling maakt deel uit van de voorbereidende studie die moet leiden tot een instrument om het aanbod van huisartsenzorg en de vraag aan zorg regionaal in kaart te brengen. Op basis hiervan kan de Vlaamse Overheid passende maatregelen nemen om de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde te verbeteren. Het instrument bestaat uit twee vragenlijsten, een vragenlijst gericht op alle huisartsen verbonden aan de huisartsenkring en een vragenlijst, gericht op alle praktijken binnen de huisartsenkring.

Onderstaande kennisclip geeft u in 8 minuten een duidelijk zich op het project ‘toegankelijkheid huisartsgeneeskunde’, welke gegevens er verzameld worden en hoe deze verwerkt worden tot de kaarten:

Afbouwprogramma slaapmedicatie

Op 01/02/2023 start een nieuw pilootproject rond de afbouw van slaapmedicatie.

Alle nodige informatie is terug te vinden in de verschillende bijlages:

  1. Afbouw benzodiazepines: hierin vind je een volledige samenvatting van het project en de rol van de huisarts.
  2. Overeenkomst patiënt-arts-apotheker: bij de start van een afbouwprogramma moet deze overeenkomst altijd ondertekend worden. De arts en patiënt tekenen eerst, waarna de patiënt dit meeneemt naar de apothekers die als 3e ook zijn handtekening zet.
  3. Bijlage dagdosis & omrekenfactor: deze bijlage hoort bij de overeenkomst, nodig om de gebruikelijke dagdosis te controleren en noteren.

Folders die de apothekers zullen gebruiken bij sensibilisatie en initiatiegesprek:

  1. Sensibilisatiefolder afbouw BENZO
  2. Initiatiefolder afbouw BENZO